Beagan riaghailtean

Tha sinn airson gun còrd am BBC ris a h-uile duine. Ach tha corra riaghailt ann ris am feum daoine gabhail.

Thoir sùil tro na mìneachaidhean againn gu faic thu dè dh’fhaodas no nach fhaod thusa (agus sinne) a dhèanamh air a’ BhBC.