افغان دهقان لریگه ینگی مودل لیک تراکتور ترقه تیله دی

افغانستان زراعت وزیرلیگی اوشبو اولکه ده میکانیزه نی رواج لنتیریش مقصدیده دهقان لر گه تراکتور لر ترقه تیش برنامه سینی بوگون رسمی شکلده باشله گن.

اوشبو برنامه اساسیده افغانستان نینگ 18 ولایتی ده گی دهقان لر گه قرییب 6 مینگ تراکتور 1600 دالر نرخده ترقه تیله دی .

افغانستان زراعت وزیرلیگی مسول لریگه کوره بو تراکتور لر ترقه تیلیشی بیلن دهقان لر نینگ قلبه ، اکین ایکیش ، ایکین اوریش کوچیریش همده سو بیریش قیین چی لیک لری حل بوله دی .

افغانستانده زراعت نی زمانه وی اسکونه لر بیلن جهازلش برنامه سی آستیده ینگی مودل، ایککی تایر لی تراکتور لر بیش جریب ده یوز جریب گه چه ییر لری بولگن دهقان لر گه ترقه تیله دی

بو تراکتور لر نینگ اصل نرخی 4000 مینگ دالر اطرافیده بولسه ده بیراق افغانستان مقام لریگه کوره بو تراکتور لر قریب یریم نرخی دن هم کمراقده یعنی 1600 دالر عوضیگه دهقان لر اختیاریگه قویله دی .

ایککی تایر لی تراکتورلر نینگ کتته تورت تایر لی تراکتور لر دن فرقی شونده کی اولر کم مصرف لی بولیب هر قندی ناتیکیس بولگن ییر لر ده ایشلش کوچیگه ایگه دیر.

افغانستان زراعت وزیری محمد آصف گه کوره بو تراکتور لر عیننا افغانستان زراعتی شرایطیگه ماس لشگن بولیب حاصل سطح نی یوقاری کوتاریشی همده آزیق آوقت مصونیتی تی یخشی لشی ممکن.

ایتیلیشیچه قریب 6 مینگ تراکتور افغانستان نینگ 18 شمالی و غربی ولایت لری نینگ دهقان لریگه ترقه تیله دی .

فاریاب ولایتی دهقان لری دن بیری محمد انور گه کوره بو تراکتور لر اولر نینگ قیین چیلیکلرینی انچه کمیتیریشی ممکن.

امریکا قوشمه ایالت لری اوشبو اولکه ده گی زراعت نی جهاز لشده گی مهم بولگن برنامه لر نینگ حمایت ایتوچی لر دن بیری دیر .

امریکا قوشمه ایالت لری نینگ افغانستان ده گی ایلچیسی کارل ایکن بیری گه کوره افغانستان نینگ کوپگینه ییر لری نا تیکیس دیر بیراق بو تراکتور لر ترقه تیلیشی بیلن اوشبو اولکه ده بیر قنچه ییر لر نی تیکیس لش همده ایکن ایکه دیگن حالتگه کیلتیریش ممکن.

ایکن بیری جناب لریگه کوره افغانستان نینگ زراعت محصولات لری اوریش لر دن آلدین منطقه ده گی بازار لر ده یخشی آوازه سی بولگن ایندی لیکده ایسه امریکا قوشمه ایالت لری منه شو بازار نی قیته رواجلنتیریشنی ایستیدی .

حاضر گی وقتده افغانستان نینگ زراعت محصولات لرینی ایشلب چیقاریلیشی اوشبو اولکه ده گی آزیق آوقت احتیاجی دن انچه کم دیر.

زراعت قوریلمه لریدن فایده لنیش سطحی نینگ پس لیگی ، سو کمچیلیگی همده کم بغل لیک افغانستان ده زراعت حاصل لری نینگ کم بولیشیده گی اساسی قیینچی لیک لر دن دیر.

بیراق افغانستان زراعت وزیرلیگی گه کوره ایچکی محصولات لر نی آشیریش ، سو منبع لری و بازارگه ایگه بولیش همده ایچکی و تشقی بازارلر نی رواج لنتیریش اوشبو وزیرلیک نینگ یولگه قویگن اینگ اساسی وظیفه لریدن دیر .