سابق شورا اتفاقی دوریده افغانستانده قالیب کیتگن بحرالدین، اوزیورتیگه قیتیشینی ایسته میدی

Image caption بهرالدین بوندن اوتیز ییل آلدین روس قشونی قاشیده افغانستانگه کیلیب مجاهدلر بیلن اوروش جریانیده تن جراحتی آلیب هراتده قالیب کیتگن.

اصلیده سمرقندلیک بولگن بهرالدین بوندن اوتیز ییل آلدین روس قشونی قاشیده افغانستانگه کیلیب مجاهدلر بیلن اوروش جریانیده تن جراحتی آلیب هراتده قالیب کیتگن.

او 1362 نچی شمسی ییل افغا نستان اروشیده جونتیلگن. بیرییل چه هرات شهری مرکزیده خذمت قیلگن .کینچه لیک شورا قشون نینگ 371 نچی غندی گه خذمت قلیش اوچون هرات جنوبیده جایلشگن شیندند ولسواللیگیده جونتلگن.

بحرالدین حکیم اف اوروش جریانیده باشیدن یاره لنیب مجاهدلر قولیگه اسیر بولگن.

او شیندند ولسواللیگی ده گی مجاهدین تمانیدن دوالنیب ساغ لیگینی قیته قول گه کیرتکن.

شیخ عبدالله اسمینی اوزیگه تنله گن حکیم اف اسماعیل خان باش چیلیگی ده فعالیت قیله دیگن مجاهدلر بیلن همکار بولگن. او 1371 نچی شمسی ییلی مجاهدلر حکومتی یوزگه کیلیشی بیلن هرات شهریده اسماعیل خان کوچ لری بیلن "غند نظم "جهادی ارگانیده وظیفه بجرگن .

اما ، طالبان حکومتی یوزگه کیلیشی و اکثر مجاهدلر مملکتدن چیتده قاچیب کیتگنی بیلن او هم قریب ایکی ییل ایران ده مجاهدن قاشیده یشگن.

لیکن ایران حکومتی قورقیشیدن قیته افغانستان گه قیتیب یارلنگن پیت ده اونی دارو درمان قیلگن شیندند ولسوال لیگی ده بارب کوچمن چی پشتون لر بیلن شهر دن چیکه ده توشکن بیرمنطقه لرده حیات کیچر گن.

شیخ عبدالله مجاهدلر وطالبان حکومتی دوریده دینی مطالعه لرینی محلی ملا لر نزدیده اوقیب ملا لیک و تومار وتعویذ بیریش گه یوز کیلتیرگن.

او محلی کوچمنچیلر مینگه قیلگن اخلاص لری باعث من اولرنی بیمار لریگه هردایم تعویذ بیریب اولرنی ساغ لیک لری اوچون دعا قیلرایدیم دیدی.

شیخ عبدالله آدرسینی روسیه نینگ افغانستان اوروشی دوریده یوقالگن عسکرلرنی تاپیش کمیته ملازم لری بوندن قریب تورت آی الدین سابق مجاهد لر قوماندان لریدن بولگن سیدعبدالوهاب قتالی یاردمی بیلن تاپب اونی بیلن علاقه قورگن.

Image caption بحرالدین ، اصلی یورتیگه قیتیب کیتیشینی ایسته مه گن

بوندن قریب اوچ آی الدین بو کمیته اورن باسری بولگن الکساندر لورنتیف روسیه دن هرات ده کلیب بهرالدین بیلن اوچرشکن . الکساندر، بهرالدین دن قیته اوز آنه یورتیگه قیتیب باریش نی ایستشکن اما بهرالدین قیتب باریش گه رغبتی بولمگنی نی تاکیدلگن.

الکساندر قیته اوزبکیستان نینگ سمرقند شهریگه باریب بحرالدین اکه سی و عایله سی بیلن اوچرشیب اولرگه اوکه سی بحرالدین تریک ایکنی و افغانستان نینگ هرات ولایتی ده یشه یاتکان دن خوش خبر الیب بارگن.

بحرالدین اکه سی شرف اف بهرالدین نینگ یاش لیک و روسیه قشونی ده خذمت قیلگن دوریده کی فوتو سی نی یوباریب همده بر ویدیو تسمه ده اوکه سی بحرالدین تریک ایکنی دن خرسند لیک بلدریب اونی ساغ سلامت کوریشی نی ارزو قلرمیز دیب اوز حسیاتی نی اوکه سیگه شو هیات قولی دن یوبارگن.

اما سقالی کندیگی گه یتیب بارگن شیخ عبدالله حاضر خصوصا آنه سی بیر هفته الدین وفات ایتکنی دن خبر بولیب قیته باریش گه هیچ قندای رغبتی یوق لیگی نی هیات گه ایتکن.

هیات هرات ده اخبارات واسطه لر قرشی سی ده بحرالدین اکه سی یوبارگن ویدیو لوحه نی اونگه بیریب اگر حالی هم او اوز آنه یورتی سمرقند ده باریش گه رغبتی بولسه بیز همه زمینه لرنی مهیا ایته میز دیب اظهارات بیریب اما اگر باریش گه رغبتی بولمسه بیز اونی هیچ قچان مجبور ایتمی میز دیب تاکید لدی .

بحرالدین حکیم اف اوتز ییل دن بویان منی شو دینی اکه اوکه لرم باققن و مندن حمایه ایتکن دیب هیچ قچان سمرقند ده باریش گه رغبتم یوق دیدی .

بحرالدین حکیم اف اگر اکه سی یا قرنداش لری اونی افغان باله سی اوله راق سمرقند باریش گه دعوت ایسه لر من اوز قرنداش لریم نی کوریش گه باریب قیته من دیدی.

اوتز ییل دوامی ده حتی بیران مراتبه هم آنه تیلی ازبکچه گپرمگن بحرالدین سمرقند دکی اکه سی بیلن تلفن ارقلی علاقه قورگنده اوزبیکچه گپرال مگنی اوچون انه تیلم نی بوتکل اونتکن من دیدی .

هرچند باشی گه اوق تیگنی باعث قول لری حاضر قلترب وفکری هم اونچه لیک جایی گه بولمگن بحرالدین بوندن قریب ییگرمه ییل آلدین شیندند ده بیر افغان قیز بیلن اویلنگن . هرچند اونی تورمیش اورتاقی وفات ایتکن اما اوندن بیر قیز قالگن.

هرچند او قیته باشقه بیران افغان عیال بیلن اویلنیشگه رغبتی بارلیگی نی ایته دی اما یاش لیک دوریده سمرقند ده مکتب دوریده ماهره اسم لی بیز قیزگه دل بیرگنی نی هم اونوتمه گن.

بحرالدین حکیم اف حاضرچه هرات شهریده کوچیب کلیش نی ایستب حتی افغانستان اردوسیده خذمت قیلیش یگانه آروزسی بولگنینی تاکید لیدی.

اومجاهدلر حکومتی دوریده افغانستان کیم لیگینی الگنیدن خرسند ایکنی ایتب شوروی لرافغانستان ده قیلگن حربی هجوم لری دوریده کوپ گینه ظلم وستم قبلگنیدن ناراحت ایکنینی هم یاشرمیدی .

حکیم اف شونی اوچون اولگینیمچه افغان ایناغه و وطنداش لریم گه قولیم دن کیلگونچه خذمت قیله من دیدی.

او حاضر افغانستان ده قندای بیر ملک وجایدادیم یوق دیب ؛ لیکن هرات دن بیر اوی ایگه سی بولیش نی آرزو قلماقده.

هرچند اونی اکه سی بیز هیچ قچان اوز ایناغه میزنی اونوتمه گن میز و هردایم اونی کوریش گه رغبت میز بار دیب تاکید لیدی .

اما بوندن نیچه ییل آلدین ایران فقراسی بولگن بیر شخص اوزی نی حکیم اف ارونیده تانیشتریب اما کینچه لیک اوشخص حکیم اف بولمگنی اثبات بولگنی و قاچب کتکنی نی اورته گه قویب اوکه سی بحرالدین بیلن تلفن ارقلی صحبت قیلگن ده بعضی بیر سوال لرنی اوکه سیدن سورشدی .

هرچند بحرالدین نی بو سوال لرگه بیرگن جوابی دیمک اکه سیگه قانیقرلی ایمس ایدی اما بحرالدین نی یاش لیک دوریدکی عکسی حاضرکی سیماسی بیلن تقاس لنسه اونچ لیک فرق کورن میدی .