الکترون خط یوبارلدی

.خطینگیز جونه تیلدی

خطینگیزنی تیز آره ده اوقیب چیقه میز.

بیزگه هرکونی کوپلب خط کیلیب توشه دی. افسوس کی بیز اولرنینگ همه سیگه جواب بیرش امکانیگه ایگه ایمس میز.

رحمت