"الماروشاه وعروس سوو توغان لری قوراللی لر تهدیدی آستیده"

افغانستان سوو وبرق وزیری فاریاب وکابل ولایت لریده قوریله یاتگن مهم سوو توغان لری نینگ قوریلیش لایحه سی قوراللی لر تهدیدآستیده قاله یاتگن لیگیدن تشویش بیلدیرگن.

اما محلی رسمی لرهم موجود معما لرنی تصدیق لب بوتهدید لرتوغان لر ایش لرینی دوام ایته یاتگنی گه هیچ قنده ی توسقین لیک قیله آلمسلیگی نی بیلدیرماقده لر.

مملکت نینگ کوپگینه حدودلریده سوو سیز قالیب کیله یاتگن مینگلب هکتار ایکین زار ییرلر اوچون بوکبی توغانلرنی قوریلیب سوو بیلن تامین له نیشی بومنطقه دهقان لری نینگ کوپراق محصولات قولگه کیلتیریب اقتصادلری کوتاریله یاتگنی گه سبب بولیشی تیل گه آلینه دی.

افغانستان سوو و برق وزیری اسماعیل خان وزیرلرکینگاشیده فاریاب ولایتی نینگ المارتومنی و کابل ولایتی نینگ شاه وعروس تومنلریده جایلشگن سوو توغانلری قوراللی طالب لرتمانیدن هجوم لرآستیده قاله یاتگن لیگی نی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک وزیرلرکینگاشی تمانیدن ملی امنیت ریاستی وایچکی ایشلر وزیرلیگی گه، عملگه آشه یاتگن بو لایحه لرنینگ امنیتی نی تامین لش اوچون چاره وتدبیر آلیش لری سوره لدی.

ایکین زارییرلرنی سوغاریب دهقان لرشغلی رواجله نیشی اوچون دولت تمانیدن بو لایحه لراونلب میلیون دالرخرجت بیلن قوریلیش ایشی عملگه آشیریلماقده .

فاریاب ولایتی نینگ حاکمی داکتر محمد الله بتاش المارتومنیده قوریله یاتگن بو سوو توغانی نینگ ایشلریگه امنیتی تهدید بولمه گنی نی معلوم قیله دی.

"امنیتی تهدید اصلا یوق مین هم رسانه لردن ایشیتیب تعجب لندیم، بو توغان نینگ قرارداد بولگنی گه ایکی ییل بوله دی، ایش لری تیزلشتیریلگنی گه بیر آی بوله دی، قریب سکیز فاییز ایشلری عملگه آشیریلگن، ایش کوپراق بولمه گنی گه سبب، سوو وبرق وزیرلیگی بیلن قرارداد قیلگن شرکت لرهمکارلیک لری یخشی بولمسلیگی دیر، تورلی بهانه لرسبب بیر مدت کیلیب ایش نی دوام ایتیرمسلیک لری سبب، بیزرسانه لرآرقه لی چقیردیک، کیین کیلیب ایشلرینی باشله دیلر مین امنیتی معما بارلیگی نی رد ایته من وسوو وبرق وزیرلیگی وشرکت لردن ایسته یمن قیله آلمه گن ایشلرینی اعتراف قیلمی امنیت مساله نی بهانه قیلمه سین لر" دییدی فاریاب ولایتی حاکمی

شونینگ دیک بتاش جنابلری، بو لایحه نینگ اوچ ییل گه ایشی بیتیشی نی ایتیب اما، بو لایحه نی عملگه آشیره دیگن شرکت لرایش قابلیت لری ایگه بولمه گن لری وامکانیت لری چیکلنگن لیگی سبب سوو وبرق وزیرلیگی گه امنیت مساله سی نی بهانه قیلیب معلومات بیره یاتگن لرینی تیل گه آله دی.

شمالی فاریاب ولایتی نینگ المارتومنیده گی سوو توغانی قوریلیب فایده له نیشگه تاپشیریلگن حالده، اون مینگلب انسان حیاتی ایجابی تامان اوزگریشی نی تومن یشاوچیلری ایتماقده لر.بوحقده المارلیک منصور خان

المار تومنی کیتگن بی پایان دشت بولگن بوتومنده گی، سوودن بغری کوییب کیله یاتگن ایکین زارییرلرنهایت کوپدیر.

بو تومنده سووتنقیص لیگی دهقان لرنی فقط هوا دن یاغه دیگن قارویامغیرگه قره تیب قویگن، بیراق المار تومنی نینگ دهقان لرگه کوره اگر بو توغان قوریلسه دهقان چیلیک ساحه سی کینگ بیرشکلده رواجله نیب کیته دی.

فاریاب ولایتی نینگ المارتومنیده ده قوریله یاتگن سوو توغانی نینگ قوریلیب فایده له نیشگه تاپشیریلیشی نی 52میلیون دالرخرجتی بولیب وبوتوغان ایسه 12میلیون متر مکعب سوو نی ذخیره قیلیش حجمی گه ایگه بولگن.

بو توغان نینگ فایده له نیشگه تاپشیریلیشی بیلن 3000هکتارایکین زار ییرایسه سوو بیلن تامین له نیشی ممکن.

فاریاب ولایتی نینگ حاکمی داکتر محمد الله بتاش بو ایش نی باشلنگنی گه 2ییل تولیشی نی ایته دی. اگر ایش حاضرگی دیک دوام ایتسه هم، کوزلنگن وقت گه قدر توگه مسلیگی نی بیلدیره دی.

بو توغان نینگ قوریلیش لایحه سی نینگ 71فاییزایشی نی تاجیکستانلیک تادیکس دیگن بیر شرکت وقالگن و29فاییزینی هم افغانستالیک بیرشرکت عملگه آشیریش نی اوز ذمه لریگه آلگن لر.

باشقه تماندن،کابل ولایتی هم عین شو معما لرگه گواه بولگن، کابل ولایتی نینگ حاکمی عبدالجبار تقوا بو ولایت نینگ شاه وعروس سوو توغانی نینگ قوریلیش ایشی دوام ایته یاتگنی ایتیب عصیانچی لرتهدیدی بولسه هم ایش نینگ آرتده قالدیرمسلیگی نی بیلدیره دی""کونی کیچه بو توغان نینگ امنیتی پوسته سی گه هجوم بولگن ایدی، دشمن لر وبوزغینچی لرهربیر چیکه ده بولیب توره دیلر، اما بیز لرنینگ ایشمیزنی آلدینی آله آلمه یدیلر،شاه عروس تومنیده قوریله یاتگن بو توغان، سوو توغانی بولیب ایشی بیتیشی بیلن بیر ییلده 5میلیون مترمکعب سوونی کابل گه ییندیره دی، بونینگ قوریلیش ایشی شدت بیلن دوام ایتماقده، بو توغان نینگ قریب 40 فاییز ایشی توگه گن بوتوغان ایشی دوام ایتیشی اوچون کیره کلی خوف سیزلیک چاره تدبیر آلینگن" دییدی کابل حاکمی عبدالجبار تقوا

ایچیملیک سوو معماسی و دهقانچیلیک اوچون سوو تنقیص لیگی بیر فاریاب ولایتی ده ایمس بلکه، بوتون افغانستان کوزه تیله دی. اوتگن اون ییل ده بیر قطار شونگه اوخشه گن لایحه لر بو معما لرنی بر طرف ایتیلیشی اوچون دولت ونادولت تشکیلات لریاردمی بیلن یولگه قوییلیب کیلماقده، اما بیر قطار معما لر سبب یولگه قوییلگن لایحه لرهم ایش لری ایسه اوز وقتیده عملگه آشیریلمی کیلماقده.