مستقل سیلاولرکمیسیون باشلیغی نینگ خواطری نیمه؟

افغانستان سیلاولر مستقل کمیسیونی سیلاولر قانونی پارلمان تمانیدن تیزلیک بیلن تصدیق لنمسه، کیله جک سیلاولرنی تقنینی فرمان اساسیده یولگه قوییش گه مجبور ایکنینی ایتگن.

مذکور قانون لایحه سی اولوسی جرگه تمانیدن تصدیق لندی، بیراق سنا مجلسی کیریتیلگن اوزگریشلرگه قرشی لیک بیلدیریگن. حاضرایسه ایکی اتاق تمانیدن قوریلگن قوشمه کمیسیون قانون اوستیگه ایش آلیب بارماقده. مستقل سیلاولر کمیسیون باشلیغی فضل احمد معنوی بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده سیلاولر قانون لایحه سی سیالشگنینی اورغولب، پارلمان تمانیدن کیریتیلگن اوزگریشلریدن خواطرلی بولگنینی ایتدی، لیکن عملگه جاری ایتیلیشینی تاکیدله دی.

"سیلاولرنی تیکشیرووچی کمیسونی ایجاد ایتیلیشی گه بیزنینگ ایکی آیدن کم راق وقتیمیزقالگن، اوشه کونگچه قانون جاری ایتیلمسه، ینه هم تقنینی بویروغ اساسیده سیلاولرنی تیکشیرووچی کمیسیونی تاسیس ایتیلیشی کیره ک، چون سنبله آیی اوزینی ریاست جمهورلیک و ولایت کینگاشی گه نامزد قیلگن لررویخطدن اوتیشی باشلنه دی، بوندن 45کون آلدین سیلاولرنی تیکشیرووچی کمیسیون فعال بولیشی لازم، هرحالده بو مساله بیرمعما دیر، لیکن بوندن باشقه چاره میز یوق، ینه هم قانون تصویب ایتیلیشی اوچون اوز سعی وحرکت لریمیزنی دوام ایتدیره میز".

فکرینگیزچه هلی بونگه کیچ بولگن یوقمی؟ وقت آزقالگن لیگی سیزلرگه قیین چیلیک یره تمه یدیمی؟

"حقیقتن وقت آز قالگن، وقت نی قولدن بیرگن میز"

معنوی جنابلری قیسی وقت لرنی قولدن بیرگن سیزلر؟

"بیله سیزکی قانون جاری ایتیله دی، وعملده جاری ایتیلگونگه قدر، وقت طلب قیله دی، حالبوکی بیز ایکی آیدن کیین سیلاولراوچون عملی شکلده ایشنی باشله یمیز، رویخطدن اوتکزیش باشلنگن حالده، بوسیلاولررسمی شکلیده باشلنگنیدن دلالت بیره دی.افسوس بیلن هلی بونگه کیچ بولگن".

اگر تصویب ایتیلمسه نیمه قیله سیزلر؟

" اوتگن تقنینی بویروغ گه اساسله نیب فایده لنه میز"

بوبیلن سیلاولر قنچه لیک شفاف بولیب اوتیشیگه ایشانه سیز؟ چون بولیب اوتگن سیلاولردایم شکایت وتنقید لربیلن بیرگه بولگن ایدی.

"شبهه سیز قیین چیلیک لر بارایدی، لیکن برچه قیین چیلیک قانونی قضیه سی یوزه سیدن بولمه گن. ریاست جمهورلیک سیلاوی نینگ حاضرگی بحث آستیده بولگن قانونی بیلن وتقنینی بویروغی نینگ اونچه لیک فرقی بولمه گن.اما صلاحیت تشکیلات قانونی اصلا یوق ایکن، حتی تقنینی بویروغ هم بو خصوصده یوق ایکن".

معنوی جنابلری، سیزلرگه بولگن تشویش لرنی ریاست جمهورلیک دفتری وملی کینگاش بیلن اورته گه قویگن سیزلرمی،اولرنینگ جوابی نیمه بولگن،

"سیز لرجریان گه بولسنگیزلرکیره ک، بیز بوندن بیر یریم ییل آلدین، سیلاولرقانون لایحه سینی توزیب حکومت گه جونتدیک ایدیک،حکومت دن بوقانون گه احتیاجیمیزجدی شکلده باردیب تاکیدله گن ایدیک، وتیزلیکده پارلمانگه باریشی اوچون وشونینگ دیک پارلمان بیلن هم بوباره ده صحبت قیلگن ایدیک،صلاحیت تشکیلات قانونی نینگ بوندن بیش ییل مقدم پارلمان گه جونتگن ایدیک، اما بوگونگچه بو قانون تصویب ایتیلگنی گه گواه بولگن یوق میز. هرحالده بیزگه تعلقلی ایش لرنی بیز قیلدیک، امکانی باریچه زمینه یره تدیک، احتیاج لرنی اظهار ایتدیک، اما بخت گه قرشی بیزنینگ مملکتیمیزده گی قیین چیلیک لربارلیگی سبب حاضرگچه سیلاولرقانونی وصلاحیت تشکیلات قانونی گه ایگه بوله آلمه گن میز".

معنوی جنابلری سیلاولر قانونی باره سیده، هم ملی کینگاش وهم سنا مجلسی تمانیدن اوزگریش لروتکلیف لرقیلیندی کوزه تیب کیله یپسیز، بو اوزگریش لرکیلیشی گه قره مسدن اگر کرزی جنابلری بونی رد ایتسه، قیین چیلیک کته بوله دیمی.

"بیزنینگ اساسی قیین چیلیگی میز سبب، اداره ایسه احتیاج گه قره ب بیرلایحه توزگن ایدیک،عدلیه وزیرلیگی تمانیدن ایریم اوزگریش لر کیلتیریلدی، ایریم اوزگریش لر هم کابینه ده کیلتیریلدی، ملی کینگاش هم بونینگ اوستیده ایشله دی، شو سبب کوپگینه اوزگریش لر کیلدی، حاضر سنا مجلسیده هم اوزگریش کیلتیریلگن. ایریم حاللری باره سیده ایکی مجلس آره سیده قره مه قرشی لیک لر بولیب تارتیشوولربار، مینیمچه اگربو تخنیکی شکلیده ومعقول یول بیلن حل ایتیلمسه بو جنجاللر دوام ایتسه و سیاسی مقصد بیلن حل ایتیلگن حالده، نه فقط سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ قیین چیلیگی نی حل ایتگن بوله دی، بلکه بونی کوپراق قیلگن بوله دی، انه شو جهت دن بیزبوندن تشویش ده میز".

سیزچه بوسیلاولرقانونی سیاسی تارتیشوولرگه دچاربولگنی نی کورستمه یدیمی؟

"افسوس بیلن هه شونده ی چون بیزتوزگن لایحه کوپراق احتیاج لرو تخنیکی موضوعلرمساله سی ایدی. کمیسون دن جونتیلگن دن کیین، سیاسی تارتیشوولرگه دوچ کیلدی".

سونگی سوال صفتیده بوجریانگه کیلگن اوزگریش نینگ قنچه سی نی قبول قیله سیزلر؟

"مین ایشیتگن ایریم حاللری، حاضرقوشمه کمیسیونده بحث ایتیلماقده، بیز بوندن نهایت خواطرده میز، اینیقسه سنا مجلسی تمانیدن تاکید قیلینه یاتگن مساله لر تصویب ایتیلسه، سیلاولرگه جدی قیین چیلیک یره ته دی".

سیزنینگ فکرینگیزچه عملی بولیشی امکان سیزمی؟

"عملی بولیشی ممکن، اما کوپراق قیین چیلیک یره ته دیگن بوله دی".