"افغانستان اقتصادی وزیرلر،ملت وکیللری و ولایت حاکم لری تصرفیده"

Image caption بو تشکیلات افغانستان حکومتی دن مملکت اقتصادی نی زوره وان کیشی لر تصرفیدن چیقریشی نی طلب قیلگن.

افغانستان شفافیتی نی کوزه توچی تشکیلات بیرگزارش ترقه تیب افغانستان

اقتصادی زوراوان کیشی لر بوجمله دن ایریم وزیرلر، ملت وکیللری وولایت حاکم

لری تصرفیده بولگنی نی معلوم قیلگن.

بوگزارش ده کیلیشیچه بو کیشی لربنا قوریش، یانیلغی ماده لروییگولیک ماده

لرنینگ شرطنامه لری گه شریک بولیب وبو یولدن هرییلی میلیاردلب دالر اهالی

گه ضررییتکزیشی کیلگن.

بو تشکیلات افغانستان حکومتی دن مملکت اقتصادی نی زوره وان کیشی لر

تصرفیدن چیقریشی نی طلب قیلگن.

37بیت لی بو گزارش افغانستان شفافیتی نی کوزه توچی تشکیلات تمانیدن کابل

، هرات ، بلخ، بامیان ننگرهار ولایت لریده گی یوزلب تاجرلر، اقتصاد

بوییچه متخصص لروسیاستچی لربیلن اوتکزیلگن صحبت اساسیده تیارلنگن.

بوگزارشگه کوره افغانستان اقتصادی زورمندلر تصرفیگه بولیب واولرتورلی

تجارتی ایشلر بوجمله دن بناقوریش ، ییگولیک آذوقه ویانیلغی ماده لرنی

مملکت گه آلیب کیلیش گه شریک بولگن لر.

بو تشکیلات باشلیغی یما ترابی بیر خبری انجمنده اقتصاد تصرفیده بولگن

کیشی لردن انیق آت توتمه دی، بیراق اودولت نینگ ایریم وزیرلری،پارلمان

اعضالری، ولایت لرحاکم لری وایریم پولیس باشلیغ لری بوتجارت گه قوللری

بولگنی نی ایتدی.

گزارش ده کیلیشیچه بو زوران کیشی لر اشیا لر واینیقسه یانیلغی ماده

لرنینگ نرخی نی بازارلرده تعیین لش ده اساسی رول اوینش لری قید ایتیلگن

وبو بیلن هرییلده میلیاردلب دالرخلققه ضررییتکزیش لری معلوم قیلینگن.

بوگزارشده بوکیشی لردن بیری تجارت گه کیریش لری بیلن سرمایه لری آز

مقدارده بولگن کیشی لرچیقیشی گه توغری کیلیشی معلوم قیلینگن. وایریم

حاللرده اولرزوران کیشی لر تمانیدن تهدید بیلن تجارت قیلیش دن قول تارته

دیلر.

شفافیت نی کوزه توچی تشکیلات حکومت نی بوخصوصده عیب ایش بیرمه گن سیاست

نی یورغیزیش بیلن بو وضعیت نی یوزه گه کیلتیرگنی نی معلوم قیلگن.

شونینگ دیک بوگزارشده یاردم ایتووچی خارجی مملکت لر وتشکیلات لرهم

تیکشیرمسدن قوریلیش لایحه لرشرطنامه لرینی زوره وان کیشی لربیلن باغلب

اولرنی قدرت لرینی تاباره آشیرگنی ایتیلگن.

هرچند افغانستان اوزی بو وضعیت نی کیلتیر گن لیککه عیب لنگن اما بو

تشکیلات افغانستان حکومتی دن قانون لرنی عملده جاری ایتیش بیلن مملکت

اقتصادینی زوره وان کیشی لرتصرفی دن چیقریشی نی سوره گن.

افغانستان شفافیتی نی کوزه تووچی تشکیلات بو وضعیت دوام ایتیشی نی مملکت

نینگ رواجله نیش گه توسیق دیب بوساحه نینگ آلدینی آلیشی ممکن لیگی نی

بیلدیرگن.