قیاس: مسکو و سوچی، اوزبیکستان اوچون نیمه اوزگردی؟

هه، اوزبیکستان 1980 یلده ایلک بار سابق شورالر اتفاقی ترکیبیده یازگی المپیاده اوینلری گه میزبان لیک قیلگن و اوشنده 16 سپورت چی سیدن 12 نفر ساورینلی اورینلرنی ایگللش گن دی. مستقل اوزبیکستان قریب چارک عصرلیک تاریخیده بونه قه سی کوزه تیلمه گن.

قنده ی قیلیب دیسیز می؟ اوشه کونلر نی اوزبیکستان لیک یتکچی سپورت شرحلاوچی سی اخبار امام خواجه یف خاطر له ی دی:

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

Бу мавзуда батафсилроқ