هرات ده کانکور سواللری اوغیرلنگن

Image caption سواللر اوغیرلنگنی، امتحان نینگ بیکار قیلینیشیگه سبب بولگن.

سواللر اوغیرلنگنی، امتحان نینگ بیکار قیلینیشیگه سبب بولگن.

بو ییل هرات ده 12 انچی صنف نی بیتیرگن 17 مینگ قیز و ایرکک عالی تحصیلات اوچون کانکور سیناوی ده قنتشماقچی ایدی لر.

امتحان کارتی نی آلگن اوقووچی لر بوگون ایرته لب هرات عالی اوقی یورتی ده توپله نیب، امتحان باشلنیشی نی کوتر ایکن، اما عالی اوقی یورت رییسی عبدالظاهر محتسب زاده کانکورچیلرگه امتحان کیچیکتیریلگنیدن بیردی.

بو خبر برچه کانکورچیلرنی حیرتلنتیردی.

هرچند عالی اوقی یورت اداره سی ریسی کانکور امتحانی بیکار قیلینگنلیگی حقیده اخبارات و اسطه وکیل لری سوال لریگه جواب بیرمه دی.

12 نچی صنف نی بیتیرگن 17455 قیز و ایرگگ یاش لر دن تورت کون مدیتیده امتحان آلیشی اوچون هرات گه کیلگن هیات اورین باسری عبدالمنان حقیار جناب لری هرات امتحانی سوال لری اوغیرلنیب بیر قطار اوقووچی لرگه ترقلگنی اوچون امتحان بیکار بولگنی نی اساسی سبب قیلیب کورستدی.

تحقیق وتیکشیرودن کیین بو قضیه نینگ اصلی عاملی کیم بولگنی انیق لندی، اما هرات ولایتی ملی خوفسیزلیک اداره سی هرات ده فعالیت قیله یاتکان استاد ریاض خصوصی مکتب مدیر همده بیر قیز یاش داخل 42 اوقوچی نی . ملی امنیت اداره سی هرات کانکور سنوحادثه ده عییبلب قولگن.

هرچند حاضرگه قدر رسمی لر بو سوال لر کتابچه سی قندای بو شخص لر قولیگه توشکنی نی معلوم قیلمه دی، اما کانکور هیاتی امتحان اوچون کابل دن کیلتیریلگن سوال لر صندوق لریده گی مهر وموم گه هیچ قنده ی خلل یتکزلمگنینی تاکیدله دی.

هیات شونینگ دیگ اورته گه چیقن بوجنجال نی مرکزگه خبر بیریلگنی نی ایتیب یقین کله جک ده کانکور سنوی هرات ده اوتکزیلیشی دن ایشانچ بلدیره دی.

اما کانکور سنوی برچه قتنشچی لری افغانستان عالی اقویروت وزیری نی کفایت سیز لیکه عیب لب نیچه ییل دن بویان کانکور سنوی جریانیده یوزگه چیقن جنجال لر نی حل ایته آلمس لیگی اوچون اونی ایش دن چیتلشتریلشی نی طلب ایته دی لر. شیندند اولسوال لیگی دن کانکور امتحانی اوتکزیش اوچون قتنشگن اوقچی لردن بیری

لوگر ولایتی ده کانکور سنوی جریانیده ده یوزگه چقن جنجال دن عالی اقویورت وزیرلیگی پند المدی بوکون کانکور سوالری نی کیم ساته دی ؟دولت نیگه بو موضوع نی تیکشیرمی دی.اوتکن ییلی بو ایش بولدی بو ییل هم لوگر وغزنی و پروان ولایت لریده سوال لر ساتیلدی نیگه دولت بو موضوع نی جدی توت می دی .کانکور هیاتی فقط پول اوچون ولایت لرده باردیلر کانکور بیر تجارت بولگن عالی تحصیلات وزیرینی اصلا شرمی یوق . بیر کانورامتحانی ریجه لشتره المگن دولت قندای کله جک ده افغانستان ده تنچلیک وبرقرارلیک نی اورنته اله دی فساد وپاره خورلیکه چومگن بو حکومت گه اصلا ایشانیب بولمی دی

بوندن قریب بیر ای الدین هم لوگر و غزنیرو پروان ولایت لریده کانکور سنوی جریانیده شندای جنجاللریوزگه جیقیب امتحان لر بیکار قلینیب قیتیه امتحان الینگن دی .

هر ییلی کانکور امتحانی جریانیده شندای جنجال یوزگه چیقب کلمقاده . هرچندافغانستان عالی اقویورت وزیرلیگی یوزگه چقن جنجال و قلابکارلیک لر گه نقطه قویش اوچون بیر کامپیوتری سیستم نی ایجاد ایتکنی نی اتیشماقده اما بو وزیرلیک اگر زوروان لر ، ناقانوی قورالی گروه لر ، قوم باشلیغ لری ، پارلمان وکیل لری نینگ کانکور امتحانی نتیجه لریده ارلشیش لری دوام ایت بارسه بو جنجال لرالدینی الیش ناممکن بولگنی نی تاکیدلشگن.