ایران بازالری قچان گللب یشنیدی؟

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

مخبرمیز لیز دوسیت تهران دن خبر بیریشیچه، نوروزبیرمی عرفه سیده و ایران غربگه یوز بوریش حرکتیده بولگن حاضرگیدیک بیراشرایطده. اما امیدلر اوزینی قنچه لیک آقلرکین؟

ویدیو لوحه