بیش یوزدن آرتیق شکایت گه عاید آواز صندوقلری قره نطین قیلیندی

افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیریش کمیسیون سیلاونی کوزتگن مدنی جماعه چیلیک تشکیلات لری تمانیدن بوکمیسیونگه ییتکزیلگن 500 دن آرتیق سیلاوگه عاید شکایت نینگ آواز صندوقلری قرنتین ایتیلگنی باره سیده قرارآلینگنیدن خبر بیردی.

بوکمیسیون مسووللری گه کوره بوشکایت لربوتون مملکت بویلب عملگه آشیب ویوزبیرگن بو قلابلیک لروقانون بوزرلیک لرتیکشیریلیشی بیلن سیلاونتیجه سیگه تاثیرقوییشی ممکن.

شونینگ دیک بو کمیسیون بوندن آلدین ییتیب کیلگن قریب توقیزیوزشکایت هم جدی بولگنی اوچون آواز صندوق لری تیزآره ده قره نتین بولیشی ممکن لیگی نی معلوم قیلدی.

افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیرووچی کمیسیون سیلاونی نظارت ایته دیگن اوچ تشکیلات بوکمیسیون ییتکزگن شکایت لری مملکت بویلب قلابلیک وقانون بوزلیک یوزبیرگنی دن دلالت بیریشی معلوم قیلدی.

بوگون کابلده یولگه قوییلگن مطبوعات انجمنی ده بو کمیسیون سوزچیسی نادر محسنی بوشکایت لر تیکشیریلگندن کیین سیلاولرمستقل کمیسیونیگه جونتگن لرینی ایته دی."بوگون بیز سیلاوگه عاید 516 حالت شکایت نی تیکشیریب کیین رویخطی نی سیلاولرمستقل کمیسیونیگه جونتدیک، بو شکایت لر سیلاونی کوزه ته دیگن فیفا، تیفا ومدنی جماعه چیلیک تشکیلات لرنینگ تمانیدن بیزلرگه بیریلگن گزارشلری ایدی. بونینگ اساسیده کمیسیون تمانیدن شکایت قیلینگن صندوق لر آوازلری قره نطین بولیشی لازم". دییدی نادرمحسنی

بوشکایت لرصنوق لر تولدیریلگنی، سیلاوجریانی ایزدن چیقریلگنی وآدم لراره لشگنی کبی حالت لردن عبارت بولگن.

بوکمیسیون سوزچیسی گه کوره بوندن آلدین جمهوررئیسلیک و ولایت کینگش نامزدلری وسیلاوکمیسیونی خادم لریدن ییتیب کیلگن 892شکایت هم جدی بولگنی اوچون بونگه عاید آوازتشلنگن صندوقلرقره نتین بولیشی ممکن. "قولیمیزده گی گزارش لر اساسیده 892حالت نی هم قرنتین قیلیشیمیزلازم، بیزگه ولایت لردن بولرنینگ تفصیلات رویخطی کیلیشی بیلن سیلاولر کمیسیونی گه رویخطی نی جونته میز، جدی بولگن بوشکایت لردن 343حالتی تیکشیریلگن، ایشیمیزنینگ قریب یرمی عملگه آشگن و قالگنی هم کیلگوسی کونلرده قیلینه دی" دییدی سیلاوشکایت لرینی تینگلش کمیسیونی سوزچیسی

هرچندسیلاوگه تیگیشلی اداره لر بوشکایت لر قنچه آواز وصنوق لر گه قره تیلگنی باره سیده معلومات بیرمه گن لر.

اماشکایت لرنی تیکشیرووچی کمیسیون بوشکایت لرتیکشیریلیشی بیلن سیلاولرنتیجه سیده تاثیرقوییشی ممکن لیگی نی بیلدیره دی.

بو کمیسیون مسووللری سیلاونتیجه لری شفاف بولیشی اوچون مستقل روشده اوزایشلری نی هیچ کیم دن تاثیرلنمسدن عملگه آشیریشلری خصوصیده سوزبیرماقده لر.

عین حالده بوکمیسیون شکایت لرسانی اوزگریشی ممکن لیگی نی هم معلوم قیلماقده.

کیلگوسی هفته ده قرنتین قیلینگن بو صندوقلر نینگ تیکشیریش اوچون ایکی کمیسیون تمانیدن مرکزدن هیات ولایت وزون لرگه باریب یقیندن تیکشیریش لری ایتیله دی.

16حمل بولیب اوتگن سیلاوده یوزبیرگن قلابلیک لروقانون بوزلیک لردن شکایت لرنی تینگلش کمیسیونیگه 3000دن آرتیق شکایت ییتیب کیلگن. بو شکایت لرنینگ کوپراغی ایسه سیلاولرمستقل کمیسیونی خادم لریگه قره تیلگن.