اطراف محیطنی تازه سقلش اچون اهالی نیگه حصه قوشمیدی؟

22 نچی اپریل خلق آرا ییر کوننی .بوندن 44 ییل آلدین ییریوزیده یشه یاتگن انسان لرحیاتی دکی ییر نینگ یوکسک اورنیگه بها بیریش اوچون بیرکون "خلق آرا ییر" کوننی دیب ناملنگن.بوکون برچه مملکت لر تمانیدن هر ییلی نشانله نیب کیلماقده. سیز ییر و اطراف محیط اهمیتی باره سیده قنچه توشنه سیز؟ سیزیشه یاتگن محلده کی اطراف محیط نی تازه سقلش و اینقسه کوکلم زارلشتیریش ایشلریگه کیم مسئول؟ اهالی می یا دولت؟ سیزچه تازه و کوکلم بیر محیط و ییرنی بولیشی قنچه مهم؟ ییر یوزیده یشه یاتگن بیرشخص اولراق اوز محل و اطرافینگیزنی تازه و کوکلم سقلش اوچون قندی مسولیتینگیز بار؟ سیزچه اهالی اوز مسئولیتنی بو توغریده ایترلی بیرشکلده بجرماقده می ؟

بو هفته گی سوز سیزگه دستوری عینن شو موضوعگه بغیشلنگن . جانلی روشده تقدیم ایتل گن برنامه نی تینگلش اوچون بلیرنی باسینگ.

یاتگن برنامه گه قتنه شیش اوچون اوز فکر و نظرلرینگیزنی بیز بیلن اورتاقله شینگ.

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди