لندنگه باريشني هوس قيليب ييته آلمه گن افغانستانليك محمدآصف نينگ حكايه سي

ج: موترنينگ ته گيده، اوستيده ياشينيش، ترپال ني ايرتيب كيريش ياهم اونلب خطرلي يولني كيزيب اوتيش ني اوز آلديم ده اويلب كورديم، بو يوللربيلن اوته آلمسليگيم ني سيزديم.

نهايت دينگيزني تنله ديم. بوني اوزيمگه خطرسيز ديب اويله ديم. چونكه غواصليك ني بيلرديم. كيين كيمه تيارله ديم، شو كيمه آرقه لي اوتيشيم ني دنيا هم كوردي.

س: كيمه ني نيچه كونده تيارله دينگيز، قنده ي اسبابلربيلن ايشلب چيقردينگيز؟

ج: بوني كميده 20 كون ايچيده تيارله ديم، كيره كلي اسبابلريني كالاس شهريدن ييغيشتيريب اورمانگه كيلتيرديم، قنده ي تيارلشيم باره سيده بير كيچه چورت اوريب چيقديم، بو ميني اوته خطرلي يول دن آليب اوته آله ديگن فكرده ايديم.؟ كيمه ني سووگه باتمه يديگن ياغاچ تخته لر، تلويزيون كارتن لريده گي محافظوي كاكلر، بير نيچه ته هوا بالوني و اوچ ـ تورته ستل ني آغيزيني پلاستيك بيلن باغلب تخته گه باغله گنديم.

س: سيز اوزينگيز تياره له گن كيمه بيلن 70 ـ 80 كيلومتر مسافه ني بي خطر اوتيشده ايشانچينگيز كامل ايديمي؟

ج: مجبوريت يوزه سيدن اوتيش ني معقول له گنديم. اما اوزيمگه خطرني سيزمسديم، كيته ياتگنيمده، اوزيم ني خرسند حس ايترديم، بيريتانيا گه اوتيشني نيت قيلگنديم، آرزوم شو ايدي كه شو رواجلنگن مملكتگه بارسم. اما باريشگه اوزيمگه هيچ قنده ي خطرني سيزمسديم، خطرني سيزگن آدم بو يول ني هيچ قچان تنله مه يدي.

س: قچان يول آلدينگيز، كيچه ايديمي، كوندوز ايديمي؟

ج: مين هردايم تانگي پيت ساعت 5 ده توررديم، هوا وضعيتيني كوررديم، اما هر دايم شمال انگلستان تمانيدن ايدي. ليكن مين شمال حركتي ني انگلس تمانگه قيتيشيني ايسترديم. اما كونلردن بيركون قوياش چيققنده اويغانديم كه شمال حركتي انگلس تمانگه ايدي. مين حركت قيله ديگن محل بير ساعتلي اوزاق مسافه ده جايلشگندي. او ييرگچه پياده بارديم، كيمه ني تيارله ديم. ساعت 7 ايديمي 7 يريم ايديمي سووگه كيريم، كوپ جايگچه بارديم، حتي قاره سووگه اوزيم ني ييتكزديم.

س: نيچه دقيقه دريا ده ايدينگيز؟

ج: دقيقه ايمس، ساعت يانيم ده يوق ايدي. نيچه ساعت يوريشني اويله مه گنديم، مقصديم اوتمانگه اوتيش ايدي. اولر ميني ساعت 1 اطرافيده قولگه آليشدي. ايرته لب ساعت 8 ـ 9 ده سووگه كيرگن من ديب اويله ي من. تورت ـ بيش ساعت سووده ايديم.

س: بو اوچ ـ تورت ساعت ده قه ييرگه كيته ياتگنينگيزني بيلديردينگيز مي، يا شمال قه يرگه آليب كيتسه، كيته ويرردينگيزمي؟

ج: يوق، يوق، كيمه كنتروليم ايدي، مين تنله گن مقصد گه قره ب كيتردي.

س: كيمه قنده ي كنترول بولردي؟

ج: شمال باشقه تمانگه سورگنده، مين كيمه نينگ تيپه سيده گي چاديرني ييغرديم، سوو اوستيده توختب، دم آلرديم.

س: بو تورت ساعت دن كيين سيزني كيملر قولگه آليشدي و اوزينگيزني قنده ي تسليم بيردينگيز؟ يعني قوتقه ريش عمليات قنده ي كيچدي. بوباره ده گپرسنگيز؟

ج: مينگه قره ب كيله ياتگن بير تيك اوچرنينگ اوزاق سيسي ني ايشيتديم، اوبيلن تيزپر ديب اتله ديگن بير كيمه هم بار ايدي.

س: تيك اوچر و كيمه سيزني قوتقه زيش اوچون كيلمسدن آلدين، اوزينگيزني قنچه خوفلي حس ايتردينگيز، چونكه دينگيزنينگ اورته سيده يالغيز توخته گندينگيز؟ و قه ييرگه كيته ياتگنينگيزني بيلمسدينگيز؟

ج: يوق، بلند ايشانچگه ايگه ايديم، خرسند ايديم كيمه نينگ اوستيده شعر اوقرديم. شعرلريم كيمه حقيده ايدي. شعريم تكميل قيلسم همه گه نشر ايته من. شعرلريم كيمه نينگ لندن ييتيب ـ ييتمسليگي باره سيده.

س:

ج: تيك اوچر تيپم ده توخته دي و كيمه هم يانيمگه كيليب، سيز كيته آلمه ي سيز ديدي. اولرگه مين سيزلرنينگ ياردملرينگيزگه احتياجيم يوق ديديم. مين ساغ ـ سلامت كيمه اوتيريب من ديديم. اما اولر بو ناقانوني ايش، سيز بو طريقدن كيته آلمه ي سيز، بيز رخصت بيرمه يميز ديديلر. مين هم هيچ نرسه ديمه ديم، معقول ديديم.

س: 33 ياشده من دييسيز، فرانسه ده قنده ي معمالر سيزني بونده ي كته خطرلرني قبول قيليشگه اونده دي. قنچه ليك اذيت كوردينگيز؟

ج: يونانده بير مراتبه باش پنه سوره ديم، قبول بولمه ديم.ايكينچي بار سويسدن طلب قيلديم، بونگه هم جواب تاپه آلمه ديم. ميلادي 2000 ييلده طالبان حاكميتي دوريده مملكت ني ترك ايتيب چيقديم. او دورده وطن وضعيتي يامان ايدي، كوچه مه كوچه اوروش بار. حيات كيچيريش قيين ايدي. انه شو مسله سبب وطن دن چيقديم، حاضر 2014 ييل، يعني چيققنيمگه 14 ييل بولدي.

س: منه سيز 14 ييلدن بير وطندن چيققنسيز، 14 ييل دير كه لندن گه باريشني قصد قيليسين، شو مدت ني قه يردن باشلب، قه ييرگچه باردينگيز؟

ج: ايرانگه كيليب، بير نيچه ييل ايران ده ايشلب بير آز پول تاپديم، كيين توركيه گه بارديم، او ييرده بير مدت ايشله ديم.يونانگه كيلديم، يونانده ييتي ييل مردكارچيليك قيلديم، يول خرچي تاپديم، اوندن كيين مقدنيه، سربيا و كورواسيا گه كيلديم. كورواسيادن اوزيم ني سلوانيا و ايتالياگه ييتكزديم. همه سيني پياده يوريب ايتالياگه كيلديم، بو مشكلاتلر هيچ قچان ايسيمدن چيقمه يدي.

س: مشكلات كورديم ديدينگيز، قنقه مشكلات؟

ج: كيچه لرني يولدوزلرني سنه ب اوتكزرديم، دشت ـ بيابانلرده آچ ـ سووسيز ايديم. بو يامان كونلر هيچ قچان ايسيم دن چيقمه يدي. همه سي ني مملكتيم نينگ يامان وضعيتي دن چيكديم.

س: افغانستان حاضر 30 ميليون آدم حيات كيچيره دي، سيز لندن گه اوزيم ني ييتكزه من ديب وطن دن چيقيب، 14 ييل سرسان ـ سرگردان بوليشينگيزگه ارزرديمي؟

ج: وطنيم نينگ تينچ وبرقرارليگي ني ايسته يمن، وطنيم ني سيوه من. مملكت دن چيققنيمدن مقصد، تحصيل قيليب، وطنگه خذمت قيليش دير. وطنگه باريب هيچ بولمسه اوچ تورت نفرگه فن اورگه تيشيم كيره ك. افغانستان ده 30 ميليون انسان حيات كيچره ديگن بولسه، وضعيتلري يامان. ميني نينگ خارجي مملكتلرده اوچره ياتگن مهاجرلريم، برچه افغان، نيگه باشقه مملكتلردن مهاجر يوق.افغانستانده گي 30 ميليون آدم آغير شرايطده كون كيچيريشه دي.

س: ايندي سيز قرشينيگيزده گي معمالر گه قره مه ي، اوزينگيزني يوز ده يوز لندن گه ييتكزيشگه قرار آلگنميز؟

ج: حال ـ احواليم ني سيز كوريب توريب سيز، بو ييردن چيقيشيمگه ضرورت يوق. بو حالت دن چيقيش ني بيلمه ي من.

س: نهايت نيمه قيله سيز؟ قيته دن كيمه تيارله ي سيز مي، يا باشقه يوللرني كوريب چيقه سيزمي؟ آخر نيمه قيليشينگيز كيره ك؟

ج: بو كيمه دن باشقه طريقه يوق. بو ييرگه كيلگنيمده بير قاره تنلي باله نينگ موتردن اوزيني تشله گنده، باشقه بير موتر باسيب كيتگنيني كورديم. آدملر تون تون يوكلر ته گيده ياشينيب، جانيني خطرگه قوييب كيتيشه دي. همه دن كوره او يامان. اما مين اوچون سووني كيزيب اوتيش يخشي يول. ليكن، پخته ده ي ملايم سوودن اوتيشده اوليم بار ديب، اوتيشگه رخصت بيريشمه يدي. سوو سوزيش ني هم بيله من، بيلمه گنده ايديم، بارمس ايديم.