عالم تهدیدی آستیده گی ینگی افغان "لیلی" و "مجنون"

Мултимедиа ўйнаш бу қурилмада дастакланмайди

ویدیولوحه- حالی هم پایانیگه یتمه گن ینگی عشق قصه سی افغانستان لیک سنی ذکیه و شیعه محمد علی حقیده