ملی تیرمه جماعه باش مربی سی افغان فوتبال یولدوزی بولدی

افغانستان ملی تیرمه جماعه سی باش مربی سی یوسف کارگر افغانستان فوتبال یولدوزی صفتیده تنلندی.

افغانستان فوتبال فدراسیونی دوشنبه کونی کابل ده بیر مراسم آرقه لی بولقبنی کارگرجنابلریگه سزاواربیلدی.

عین حالده بومراسم ده آسیا فوتبال کنفدراسیونی کارگرجنابلریگه Aحجتی نی وباشقه مربی لرگه هم حجت لربیردی.

سونگی ییل لرده بومملکتده فوتبال اویینی کوزگه کورینرلی رواجله نیب بارماقده.

بومملکتده فوتبال مقیاسیده افغانستانلیک یوسف کارگربوکبی ایلک لقب آله دیگن شخص حسابلنه دی.

اوتگن بیر دهه او، ملی تیرمه جماعه نینگ باشقریب کیلیب وجنوبی آسیاده افغان فوتبال تیمی نی قهرمان لیک درجه سیگچه کوتردی.

شونینگ دیک افغانستان تیمی نی کارگرجنابلری بوتیم نینگ مربی سی بولگن پیتده 214اورین دن 135اوریننی ایگلله دی.

افغانستان فوتبال تیمی نینگ سونگی یوتوق لریگه قره مسدن کارگرجنابلری اوتگن آی افغانستان فوتبال تیمی اعضالرینی بوتیم اعضالیگیدن چیقریب هربیرشخص قابلیت وبیلله شوواساسیده اعضالیککه آلینیشی نی ایتدی.

کارگرجنابلری بوایشدن اساسی مقصدی کوچلی تیمگه ایگه بولیش دیدی وسابق اعضالرهم بوتیم اعضالیگی نی کسب ایتیش اوچون رقابت اساسیده اشتراک ایتیش لرینی معلوم قیلدی.