استیناف محکمه سی عیبلنگن لرنی قماق وجریمه بیلن محکوم قیلدی

Image copyright BBCPersian.com

استیناف محکمه سی عیبلنگن لرنی قماق وجریمه بیلن محکوم قیلدی

کابل استیناف محکمه سی کابل بانک بحرانی گه عاید ایکیچنی جلسه ده بوبانک بحرانی گه قولی بولگنلیککه عیبلنگن شخص لرباره سیده حکم چیقردی.

محکمه، عیبلنگن شخص لرنی سرمایه لری قه یتریب آلینیشی وبوبانک نینگ سابق مسوولری هربیری اون ییل قماققه آلنیشی واختلاس قیلگن پول منفعتی نی توله شی باره سیده حکم چیقردی.

بوحکم اساسیده حامد کرزی ایناغه سی محمود کرزی وحسین فهیم گه تعلقلی ملک وجایدادلری هم موزله تیلگن.

نهایتده بوگون کابل استنیاف محکمه سی ایکینچی جلسه سیده کابل بانک پوللرینی سواستعمال قیلگن لیککه عیبلنگن لرباره سیده حکم چیقردی.

قاضی حکمی گه کوره کابل بانک قضیه سیگه قولی بولگن لر منقول ونامنقول سرمایه لری انیقله نیب وکابل بانک دن اوزقرض لرینی اوزگونچه حساب لری موزله تیله دی.

محکمه قاضی سی کابل بانک نی اختلاس قیلگن لرآره سیده حصین فهیم ومحمود کرزی نی هم تیلگه آلدی.

بو حکم گه کوره قاره لاوچیلیک شیرخان فرنود تامانیدن رویخطی بیریلگن 227نفر تیکشیریلیشی کیره ک

اوتگن کونی یولگه قوییلگن محکمه جریانیده شیرخان فرنود سابق افغانستان جمهور رئیسی حامد کرزی ایناغه سی محمود کرزی، مالیه وزیرلیگی سرپرستی عمر زاخیل وال، افغانستان مرکزی بانک اورین باسری خان افضل هده وال کابل ولایتی نینگ سابق حاکمی حاجی دین محمد کابل بانک 65میلیون دالرقرض آلگن لیگی نی معلوم قیلدی.

محکمه قاضی سی ایکی خارجی شرکت کابل بانک خصوصیده جدی تیکشیرمه گنی اوچون عدلی تعقیب ایتیلیش لری باره سیده هم حکم چیقردی.

محکمه حکمی اساسیده بو بانک نینگ سابق مدیره هیاتی شیرخان فرنود پول یوویش واختلاس سبب 10 ییل قماق و334میلیون دالرتوله شگه محکوم ایتیلدی.

کابل بانک سابق عامل هیاتی رئیسی خلیل الله فیروزی هم عین تقدیرگه دوچ کیلدی. پول یوویش واختلاس قیلگن جرمی سبب اون ییل قماق و196میلیون دالرتولشگه حکم ایتیلدی.

قاره لاوچیلر تامانیدن کابل بانک قضیه سی اوچون یولگه قوییلگن ایکینچی جلسه ده مرکزی بانک نینگ نظارت هیاتی بوبانکنی توغری نظارت ایتمه گن لیککه عیبلندیلر.

قاضی بوحکم نهایی ایمسلیگی نی ایتیب عیبلنگن لرتمیزمحکمه سی نی یولگه قوییش طلبی نی قیله آلیش لری ممکن دیدی.

کابل بانک میلادی 2010ییل ناقانونی روشده بوبانکدن یوزلب میلیون دالرتشقریگه چیقریلگنی اوچون انقراضگه اوچره دی.

یقینده اشرف غنی احمد زی بوبانک قضیه سی حل ایتیلیشی باره سیده بویروغ بیردی.

کابل بانک قضیه سیگه عیبلنگن لردن فقط 7کیشی قولگه آلینگن باشقه سی مملکتدن تشقریده تورماقده.