فاریابده بیرمدرسه یاپیلگن

بوولایت نینگ گرزیوان تومنیده بومدرسه عالملری طالبانگه علاقه دارلیککه عیبله نیب اهالی بومدرسه نی یاپگن.

بو تومن رسمی لری بومدرسه یاپیلیشیگه بومدرسه ده دینی تعلیم بیره دیگن عالم لرمدرسه اطرافیده نیچه تروروپارتلش لرده طالبان بیلن علاقه دارلیگی دن اهالی خبرتاپیب هجوم قیلیشی سبب بولگن.

اما گرزیوان اهالی سیدن ایریم لری مدرسه عالم لری گه قوییلگن عیب لاولرنی رد ایتیشه دی.

یاپیلگن بومدرسه گرزیوان تومنی نینگ دونگ قلعه قیشلاغیده جایلشگن.

بو مدرسه ده 250دن آشه یاشلردینی تعلیم آلیب کیلگن ایدی.

نیچه کون آلدین گرزیوان تومنی دونگ قلعه قیشلاق اربابی نقاب کییلگن موترسیکللی کیشی لرتاماندن اولدیریلیشی آرتیدن اهالی غضبله نیب بوحادثه ده مدرسه مدرس لری قولی باردیب هجوم قیلیشگنلر. بوحقده گرزیوان حاکمی عبدالرزراق کاکر"بوقیشلاق اربابی محمدالله ارباب مدرسه یقینده اولدیریلدی، قیشلاق اهالی سی قوزغلان قیلیب ایرکک عیال مدرسه گه، تاش، چوپ وکیسک بیلن هجوم قیلیشدیلر، مدرسه نینگ ایریم شیشه لری سیندی،مولوی لرنی قولگه آلماقچی ایدیلر، امااولرقیسی ییرگه یاشینیب نهایتده اوزلرینی محلدن چیقریب قیشلاغلریگه قاچیب چیقیشدیلر" دییدی بوتومن حاکمی

بوندن تشقری معلومات لرگه کوره پلیس لرهلاک بولیشی وباشقه ترورواقعه لریگه هم بومدرسه علاقه داربولگن.

شونینگ دیک اهالی دن ایریم لری بومدرسه عالم لری طالبان تاماندن مدرسه طالبلرنی ترورچیلیک وماین اورنه تیش وتبلیغات آلیب باریش بولیم لری نی اورگه تیش اوچون خذمتگه آلگن لرینی ایته دیلر.

اما بوقیشلاق اهالی سیدن خیرمحمد بومدرسه عالم لریگه قوییلگن بوعیبلالرنی رد ایته دی.

عین حالده گرزیوان تومنی نینگ حاکمی عبدالرزاق کاکربوندن آلدین بومدرسه ده تعلیم بیره دیگن ایکی عالم طالبان بیلن علاقه سی بارلیگی دن خبربولگن لرینی ایته دی.

اما اونگه کوره اهالی مدرسه فعالیت قیلیب توریشیگه طرفداربولگن لری سبب حکومت هم یاپیشگه اورینمه گن."مدرسه ده دینی تعلیم بیره دیگن عالم لر طالبان بیلن علاقه سی بارلیککه دقیق گزارشلرامنیتی ارگان لر قولیگه ییتگن ایدی، چون جامعه سنتی بولیب بواولوسوالیکده عالم لرکوپ وخلق هم فرزندلری تعلیم آلراوچون بومدرسه بولیشیگه طرفدارایدی" دییدی کاکرجنابلری

بوندن آلدین هم بو ولایت نینگ ایریم مدرسه عالم لری طالبان بیلن علاقه دارلیککه عیب له نیب حتی بیرقطارلری هم حکومت تاماندن قولگه آلینگنی باره سیده خبرلرچیققن ایدی.