نامزد وزیرلر ایشانچ آواز کسب ایتیشدی

رای آلیش اوچون تانشتیریلگن 16 نامزد وزیرنینگ برچه سی ایشانچ آواز آلیشگه موفق بولدیلر. بولردن تورته سی عیال بولگن. عالی اوقوو، خاتین ـ قیزلر ،اجتماعی ایشلر و مخدرماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیکلریگه نامزد وزیر صفتیده تنیشتریلگن.

معارف وزیرلیگیگه نامزد اسدالله حنیف بلخی 141 آواز آلیشی بیلن معارف وزیری صفتیده موفقیت قازاندی.

علی احمد عثمانی 138 ایشانچ آواز آلیب سوو برق وزیری صفتیده سیلندی.

زراعت وزیرلیگی نامزدی 192 آواز آلیشی بیلن موفقیت قازاند ی.

عالی تحصیل وزیرلیگیگه نامزد فریده مومند 184 ایشانچ آواز 31 رد 18 آق رای آلیشی بیلن علی تحصیل وزیرلیک چوکی سینی ایگلله دی.

همایون رسا 170 ایشانچ رای قولگه کیرتیب، افغانستان تجارت وزیری صفتیده تعین لندی.

مجلس ده اشتراک ایتگن وکیللردن 120 وکیل ایشانچ آوازینی قولگه کیریتگن هر بیرنامزد موفقیتلیککه ایریشدی. مدنیت و خبرلر وزیرلیگیگه نامزد عبدالباری جهانی 120 ایشانچ آواز بیلن اوشبو وزیرلیک وزیری صفتیده موفق بولدی.

شهر قوریش وزیرلیگیگه نامزد منصور نادری 202 ایشانچ 18 رد، رای و 10 آق رای آلیشی بیلن وزیر صفتیده اولوسی جرگه تصدیقینی قولگه کیریتدی.

ایش و اجتماعی وزیرلیگیگه نامزد نسرین اوریا خیل 169 ایشانچ رای 49 رد رای آلیشی بیلن وزیر صفتیده موفقیت قازاندی.

خاتین قیزلر وزیرلیگیگه نامزد دلبرنظری 131 ایشانچ رای 70 رد رای 9 باطل رای و 28 آق رای آلیشی بیلن وزیرلیک لوازمینی ایگلله دی.

فواید عامه وزیرلیگی نامزدی محمود بلیغ 168 ایشانچ رای 38 رد رای، 8 باطل رای 23 آق رای آلیب اولوسی جرگه تصدیقینی قولگه کیریتیشگه موفق بولدی.

مخدر ماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگیگه نامزد وزیری سلامت عظیمی 155 ایشانچ 60 رد رای 23 آق رای آلیشی بیلن مخدر ماده لرگه قرشی کوره ش وزیری صفتیده موفقیت قازاندی.

ترانسپورت وزیرلیگیگه نامزد محمد الله بتاش 176 ایشانچ رای 32 رد رای 25 آق رای و آلتی باطل رای آلیب ترانسپورت وزیری صفتیده موفقیت قازاندی.

عدلیه وزیرلیگیگه نامزد عبدالبصیر انور 138 ایشانچ آواز 65 رد آواز 30 آق و بیش باطل رای آلییب اکثریت آواز بیلن موفقیت قازاندی.

چیگره و قبیله لر وزیرلیگیگه نامزد گلاب منگل 188 ایشانچ آواز آلیشی بیلن اکثریت آوازنی قولگه کیریتیب موفقیت قازاندی.

مخابرات وزیرلیگیگه نامزد عبدالرزاق وحیدی 152 ایشانچ 53 رد آواز 5 باطل و 27 آق رای آلیب اکثریت آواز بیلن موفقیت قازاندی.

اقتصاد وزیرلیگیگه نامزد عبدالستار مراد 152 ایشانچ رای، 51 رد رای و 29 رای و التی باطل رای آلیشی بیلن اقتصاد وزیری صفتیده موفق بولدی.

حاضرگه قدر هم ملی مدافعه وزیرلیگیگه نامزد وزیر حکومت تمانیدن اولوسی جرگه گه تانشتیریلمه گن.