Cải tổ cơ cấu Hội đồng tỉnh

Xê lấy rác tại Anh

Hàng triệu người tại bảy tỉnh của Anh nay được đặt dưới khu vực Hội đồng mới - kết quả của một cuộc cơ cấu lại lớn nhất tại Anh về chính quyền địa phương.

Các bộ trưởng cho biết việc thay thế 44 huyện và tỉnh bằng 9 chính quyền địa phương loại "siêu cỡ" sẽ giúp tiết kiệm được 100 triệu bảng Anh.

Các dịch vụ địa phương tại Cheshire, Bedfordshire, Cornwall, Northumberland, Durham, Shropshire và Wiltshire sẽ nằm dưới sự điều hành của các chính quyền địa phương chỉ có một cấp.

Những người phản đối nói rằng chính phủ đã không để ý gì tới người dân địa phương, những người không muốn có thay đổi này.

Nhiều Hội đồng cấp huyện phản đối thay đổi này. Tuy nhiên, hai trong số họ đã thất bại trong một thách thức pháp lý nhằm chống lại thay đổi.

Điều này có nghĩa là mỗi tỉnh sẽ do một Hội đồng điều hành chỉ trừ Cheshire và Bedfordshire, mà tại đây hai chính quyền địa phương một cấp mới được thành lập.

Chính phủ nói rằng 300 vị trí cao cấp sẽ bị cắt bỏ để tiết kiệm 22 triệu bảng Anh mỗi năm.

Chính phủ nói rằng những thay đổi này giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ được dễ dàng hơn, và các hội đồng lớn sẽ có khả năng vận động lớn hơn.

Tất cả mọi Hội đồng tại Scotland và xứ Wales đang được điều hành theo cơ chế chính quyền một cấp trong khi hầu hết mọi dịch vụ tại Bắc Ailen được đặt dưới nhiều cơ quan khác nhau.

Ở Bắc Ailen cũng có các Hội đồng một cấp, mặc dù một số chức năng là do các ban ngành của chính phủ cung cấp.

Những chức năng này bao gồm kế hoạch, đường xá, nước và bảo tồn.

Trên toàn bộ bảy khu vực này, con số các hội đồng viên sẽ giảm từ 2037 xuống còn 725 người.