Cập nhật: 10:08 GMT - thứ năm, 20 tháng 5, 2010

Hồ Chí Minh và chủ nghĩa dân tộc

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việt Nam đánh dấu 120 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay trong nươc đang có nhiều thảo luận về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là cách nhìn nhận trong thời kỳ mới.

Nhà báo Lê Phú Khải, từ Sài Gòn, nói với BBC, trước hết đối với ông, Hồ Chí Minh là người giương cao ngọn cờ chủ nghĩa dân tộc.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.