Cập nhật: 10:46 GMT - thứ ba, 8 tháng 6, 2010

Ngư dân Việt giúp dọn dầu tràn

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một số ngư dân Việt Nam đang tham gia chiến dịch làm sạch dầu ngoài khơi bờ biển tiểu bang Louisiana ở nước Mỹ và được hãng BP trả tiền.

Ông Nguyễn Văn Hạ là một chủ tàu tôm hiện đang ở bến tập trung, đợi lệnh ra khơi tham gia chiến dịch dọn dầu của BP.

Ông kể cho Phạm Khiêm của Ban Việt Ngữ về thu nhập của gia đình trong mùa tôm và ảnh hưởng của dầu tràn đối với kế sinh nhai.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.