Cập nhật: 16:07 GMT - thứ sáu, 12 tháng 11, 2010

LS Trần Đình Triển nói về vụ Cù Huy Hà Vũ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

LS Trần Đình Triển nói chưa có phản hồi gì từ phía chính quyền trước đề nghị được đại diện cho Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ.

Tuy nhiên ông nói ông không hy vọng được cấp giấy phép đại diện cho ông Vũ trong giai đoạn điều tra.

Ông Triển nói với BBC ông làm đúng theo những chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng nói có chuyện thể hiện quyền uy và đứng trên pháp luật ở Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.