Cập nhật: 15:47 GMT - thứ tư, 19 tháng 1, 2011

Bỏ công hữu tư liệu sản xuất

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Đại hội đảng vừa qua có một thay đổi mà một số chuyên gia cho là quan trọng về mặt quan điểm và lý luận của đảng cộng sản, định nghĩa lại hình thức sở hữu tư liệu sản xuất trong khái niệm về chủ nghĩa xã hội.

TS Lê Đăng Doanh cũng chú ý đặc biệt đến việc đại hội đã thể hiện điều mà ông mô tả là dân chủ, thay đổi dự thảo mà hội nghị trung ương 14 trước đó đưa ra, bỏ qui định về chế độ công hữu đối với tư liệu sản xuất.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.