Cập nhật: 13:51 GMT - thứ năm, 3 tháng 2, 2011

Bão Yasi đổ bộ vào Queensland

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Quan chức tại Cairns, thành phố với dự tính ban đầu bị ảnh hưởng của bão, cho hay cuối cùng họ thoát nạn.

Tuy nhiên cộng đồng dân cư tại các thị trấn nhỏ hơn vùng duyên hải, dưới Cairns, nơi tâm bão đi qua, bị tàn phá nặng nề.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.