Cập nhật: 14:47 GMT - thứ năm, 31 tháng 3, 2011

Cuộc bỏ phiếu loại LS Lê Quốc Quân

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Chi tiết bằng âm thành cuộc bỏ phiếu loại LS Lê Quốc Quân tại phường Yên Hòa, Hà Nội, nơi hơn 40 người không đồng ý tín nhiệm ông ra tranh cử vị trí Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.