Cập nhật: 12:57 GMT - thứ hai, 7 tháng 9, 2009

IMF dự báo sai như thế nào?

Các nhà hoạch định chính sách đã không dự đoán được mức độ nghiêm trọng của cơn suy thoái.

Kết quả các chính phủ không làm gì nhiều vì hy vọng thị trường sẽ tự điều chỉnh.

Ngay cả khi cơn khủng hoảng lên đến cao điểm, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế, IMF, là cơ quan chuyên theo dõi kinh tế toàn cầu, cũng chỉ dự báo mức tăng trưởng sẽ đi xuống chút đỉnh mà thôi.

Nhưng sau đó các nhà dự báo phải thay đổi các con số trong nửa năm đầu của 2009, và bây giờ xem lại lần nữa với dự báo lạc quan trở lại.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.