Tổ chức công phu triển lãm Leonardo da Vinci

Cập nhật: 14:49 GMT - thứ tư, 9 tháng 11, 2011
Bản đồ các nơi trên thế giới đóng góp tác phẩm của Leonardo da Vinci cho triển lãm

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.