Các mốc chính trong cuộc đời Nữ hoàng

Cập nhật: 14:05 GMT - thứ sáu, 1 tháng 6, 2012

(none)

Nguồn tư liệu: Trang web chính thức Quân chủ Anh quốc, Đại lễ Kim cương của Nữ hoàng, trang tin BBC News, và trang Lịch sử - BBC History.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.