Cập nhật: 14:29 GMT - thứ tư, 13 tháng 7, 2011

Nam Sudan tuyên bố độc lập

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng

usher in: mở ra, đánh dấu sự mở đầu

revellers: những người ăn mừng trên đường phố

secession: (việc) ly khai, tách ra khỏi

gave birth to: sinh, đẻ (con)

midwives: các bà đỡ

Bài khóa

First the birth of a nation and then the arrival of its first citizen.

The weekend saw South Sudan usher in independence after decades of civil war.

As revellers were marking the newborn country’s secession from the north, Josephine Alphanes gave birth to her son, who she named Independence.

Nurses and midwives joined in the celebrations.

Bản dịch

Đầu tiên là sự ra đời của một quốc gia và rồi đến sự ra đời của công dân đầu tiên của quốc gia đó.

Cuối tuần rồi Nam Sudan đã chứng kiến sự mở đầu nền độc lập sau hàng thập niên nội chiến.

Vào khi người dân đang ăn mừng trên đường phố để đánh dấu việc tách khỏi miền Bắc của quốc gia mới này, Josephine Alphanes đã sinh được bé trai mà bà đặt tên là Độc lập.

Các y tá và bà đỡ cùng vui chung ăn mừng.


Bài tập

Hãy dùng một trong những từ, cụm từ sau đây để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng của từ được chọn để hoàn thành câu cho đúng.

usher in / revellers / secession / gave birth to / midwives

1.
Beyonce and Coldplay are among the acts taking to the stage at day two of Scotland's largest music festival. Organisers expect about 85,000 ______________ a day at T in the Park at Balado, near Kinross.

2.
The Democratic League of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo boycotted February's vote. They cited Mr Pacolli's history of ties to Russia, which opposed Kosovo's 2008 ______________ from Serbia.

3.
A hospital maternity unit in County Durham is to temporarily shut because of a shortage of ______________.

4.
It may take protesters and reformers years to achieve their aims, and even when free and fair elections do take place, there is no guarantee they will automatically _____________ better government.

5.
Kate Hudson has _________________ a boy with fiancé and Muse frontman Matt Bellamy.

Câu trả lời

1.
Beyonce and Coldplay are among the acts taking to the stage at day two of Scotland's largest music festival. Organisers expect about 85,000 revellers a day at T in the Park at Balado, near Kinross.

2.
The Democratic League of Kosovo and the Alliance for the Future of Kosovo boycotted February's vote. They cited Mr Pacolli's history of ties to Russia, which opposed Kosovo's 2008 secession from Serbia.

3.
A hospital maternity unit in County Durham is to temporarily shut because of a shortage of midwives.

4.
It may take protesters and reformers years to achieve their aims, and even when free and fair elections do take place, there is no guarantee they will automatically usher in better government.

5.
Kate Hudson has given birth to a boy with fiancé and Muse frontman Matt Bellamy.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.