Chữa bệnh không theo khoa học

Cập nhật: 15:34 GMT - thứ tư, 10 tháng 8, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Nhiều người tại Indonesia tin rằng nằm trên đường ray xe lửa có thể chữa khỏi bệnh.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

ailments: bệnh tật, thường là không nghiêm trọng


therapy: liệu pháp (chữa bệnh)


claim: nói, tuyên bố, nhận cái gì là đúng dù chưa được chứng minh và nhiều người còn chưa tin


curing: chữa khỏi bệnh, xuất phát từ động từ to cure, và danh từ là 'a cure'.


remedy: thuốc, phương thuốc (thường được dùng để chữa một bệnh không nghiêm trọng. Từ này cũng được dùng để nói tới một giải pháp cho một vấn đề hay một tình huống nào đó.

Bài khóa - Transcript


People suffering from various ailments in Indonesia's capital Jakarta have been using an unusual -and potentially deadly therapy.

They claim lying on train tracks allows an electric current to pass through their bodies curing a variety of illnesses.

The trains are in fact powered by overhead lines.

Despite this – and the obvious dangers – some believe it is the best, and most affordable remedy.

Bản dịch - Translation

Những người bị các loại bệnh tật khác nhau tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã sử dụng một liệu pháp chữa bệnh bất thường và có thể chết người.

Họ nói là nằm trên đường ray xe lửa khiến dòng điện chạy qua cơ thể họ và có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh tật khác nhau.

Xe lửa trên thực tế chạy bằng năng lượng truyền qua dây điện trên cao.

Bất chấp điều đó - và những nguy hiểm rõ rệt - một số người vẫn tin rằng đó là phương thuốc tốt nhất và rẻ nhất mà họ có thể có được.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng một trong những từ, cụm từ sau để hoàn thành các câu dưới đây

ailments/ therapy / claim / curing / treatment


1 They _________ to be a variety of different nationalities and speak English with a foreign accent.

2 New European Union rules have come into force banning hundreds of traditional herbal _______________.

The EU law aims to protect consumers from possible damaging side-effects of over-the-counter herbal medicines.

3 It also showed that many chose the wrong drugs to tackle common _________.

4 Music __________ can be used to improve treatment of depression, at least in the short term, say researchers in Finland.

5 Church-appointed doctors agreed that there was no medical explanation for the _______ of the nun.

Lời giải - Answers

1. They claim to be a variety of different nationalities and speak English with a foreign accent.

Nguồn:Police warn about 'con artists' duping motorists on M74 http://bbc.in/riyv78

2. New European Union rules have come into force banning hundreds of traditional herbal remedies.

The EU law aims to protect consumers from possible damaging side-effects of over-the-counter herbal medicines.

Nguồn: New EU regulations on herbal medicines come into force http://bbc.in/lJTp1m

3. It also showed that many chose the wrong drugs to tackle common ailments.

Nguồn: Researchers take US temperature via Twitter http://bbc.in/onpFmN

4. Music therapy can be used to improve treatment of depression, at least in the short term, say researchers in Finland.

Nguồn: Music therapy may help depression http://bbc.in/qEhsdl

5. Church-appointed doctors agreed that there was no medical explanation for the curing of the nun.

Nguồn: Pope paves way to beatification of John Paul II http://bbc.in/igz1uD

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.