Quyết tâm của cầu thủ bóng bầu dục Anh

Cập nhật: 10:54 GMT - thứ hai, 22 tháng 8, 2011

Media Player

Cầu thủ bóng bầu dục Anh, Mike Tindall, nói về quyết tâm của đội Anh chuẩn bị Cup thế giới trước đội Argentina tháng Chín 2011.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie: Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are talking about rugby.

The 2011 Rugby Union World Cup will be taking place in New Zealand in September.

The English rugby team are playing practice matches before they play Argentina in the World cup.

Let's hear from English rugby player Mike Tindall.

What does he hope from these practice games?

Listen out for the phrases ‘gain momentum’ and ‘we're really flying'.

Ideally we want to gain momentum through these three games so that when we step out there against Argentina that we’re really flying.

Natalie: Watch the clip again.

Ideally we want to gain momentum through these three games so that when we step out there against Argentina that we’re really flying.

Natalie: gain momentum

gain momentum

lấy đà

We want to gain momentum through these games …

Natalie: we're really flying

We're really flying.

Chúng tôi thi đấu thật tốt.

Natalie: Here's an example:

Last night we won the football match! We were really flying!

Well we spoke to people in London. Listen to how they use this phrase.

Vox pops

  • I watched my football team at the weekend, they did really well they were really flying.
  • My football team is doing really well, we’re really flying.

…they were really flying

…we’re really flying

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

I'll see you next time.

Cách diễn đạt dùng cụm từ với 'Flying'

Trong đoạn video Mike dùng cách diễn đạt 'we're really flying' để nói anh muốn nhóm các vận động viên của mình thi đấu ở mức cao nhất có thể được.

Sau đây là một vài cách diễn đạt với từ 'flying'.

flying visit: chuyến đi thăm ngắn ngủi, chóng vánh

high-flying: rất thành công, thành đạt

get off to a flying start: khởi đầu rất thành công

pass with flying colours: qua kỳ thi hay hoàn tất một việc gì với kết quả rất cao

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các cụm từ trên sao cho thích hợp:

1. The football team won their first match of the season. They have

_________________.

2. Sally got 100% in her exam! She really _________________.

3. A: What does Ben work as?

B: He has his own company. He is a _________________ business man.

4. A: Are you going home tomorrow?

B: Yes, but only for a few days, it is a ________.


Các cụm từ với "step"

Trong đoạn video Mike dùng từ 'step out':

"… when we step out there against Argentina"

Dưới đây là một vài cụm từ với từ 'step'.

step back in time: to think or to remember the past

step out of line: behave in a way that people do not agree with

step down: to resign from an important position

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các cụm từ trên sao cho thích hợp:

1. Mr Jones has ______________ as the head of the company.

2. Visiting that old house was like ______________.

3. I told him if he ______________ one more time he would be in big trouble.

Câu trả lời

Cách diễn đạt với 'flying'

1. The football team won their first match of the season. They have

got off to a flying start.

2. Sally got 100% in her exam! She really passed with flying colours.

3. A: What does Ben work as?

B: He has his own company. He is a high-flying business man.

4. A: Are you going home tomorrow?

B: Yes, but only for a few days, it is a flying visit.

Cách diễn đạt với 'step'

1. Mr Jones has stepped down as the head of the company.

2. Visiting that old house was like stepping back in time.

3. I told him if he steps out of line one more time he would be in big trouble.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.