Khổ luyện tập bơi cho Olympics

Cập nhật: 09:14 GMT - thứ tư, 31 tháng 8, 2011

Media Player

Để giành được huy chương Olympics, nữ vận động viên bơi người Anh, Achieng Ajulu-Bushell dậy từ 5 giờ sáng để tập luyện.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie: Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Training for the Olympics is always tough, but it is even harder when you also have to go to school.

17 year-old swimmer, Achieng Ajulu-Bushell is aiming to compete in next year's Olympics for Great Britain.

She often swims twice a day, once before school and once after.

So does Achieng find this training hard?

Let's hear from her.

"...the motivation to get yourself out of bed when it's dark or raining like that is always a struggle."

Achieng Ajulu-Bushell

Listen out for the words 'motivation' and 'struggle'.

Achieng Ajulu-Bushell: Getting up at 5 o'clock in the morning doesn't really get any easier, I mean you do get used to it, but the motivation to get yourself out of bed when it's dark or raining like that is always a struggle.

Natalie: Watch the clip again.

motivation

động lực thúc đẩy

Natalie:

the motivation to get yourself out of bed…

a struggle

điều khó khăn, vất vả

Natalie: … that is always a struggle

Let's hear from some people in London. Listen to how they use the word 'motivation'.

A Londoner: I play badminton and my motivation is to win.

A Londoner: Performing well is my motivation.

A Londoner: My motivation to get out of bed in the morning is to make money at work.

my motivation is…

… is my motivation

my motivation to get out of bed in the morning is…

Natalie: I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

I'll see you next time.

Động lực thúc đẩy - Motivation/Motivate

Trong đoạn video trên, Achieng đã dùng từ 'motivation', nghĩa là động cơ, động lực thúc đẩy ai đó hành động.

"… the motivation to get out of bed"

Motivation là danh từ.

Ví dụ: Getting fit is my motivation for running every morning.

Motivate là động từ.

Ví dụ: We need to motivate the team to get good results.

Bây giờ bạn hãy điền vào chỗ trống các câu sau với dạng từ đúng nhé.

1. Living in London has really ___________ me to learn English.

2. I have no ___________ to go to school today because I haven't done my homework.

3. Jill always gets good results from her team. She is really good at ___________ people.

4. My children are my ___________ to go to work everyday.

B: Yes, but only for a few days, it is a ________.

Thành ngữ với từ 'easy'

Achieng cũng đã dùng từ 'easier' trong đoạn video trên:

"Getting up at 5 o'clock in the morning doesn't really get any easier…"

Dưới đây là một số cụm từ có dùng 'easy':

go easy on: cư xử nhẹ tay, dễ bỏ qua cho lỗi của ai đó

easy as pie: dễ như bỡn, dễ ợt

easy on the ear: nhạc dễ nghe

take it easy: không coi nặng, không nghiêm trọng hóa

Bây giờ, mời bạn điền cụm từ thích hợp vào các câu sau:

1. I have had a very busy day, I am going to ____________ tonight.

2. Please ____________ her, she knows she has made a mistake and she is already upset about it.

3. I cannot believe you don't know how to boil an egg! It is as ____________!

4. When I am driving home from work I like to listen to something that is ____________.

Đáp án - Answers

Motivation / Motivate

1. Living in London has really motivated me to learn English.

2. I have no motivation to go to school today because I haven't done my homework.

3. Jill always gets good results from her team. She is really good at motivating people.

4. My children are my motivation to go to work everyday.

Idioms with 'easy'

1. I have had a very busy day I am going to take it easy tonight.

2. Please go easy on her, she knows she has made a mistake and she is already upset about it.

3. I cannot believe you don't know how to boil an egg! It is as easy as pie!

4. When I am driving home from work I like to listen to something that is easy on the ear.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.