Chuẩn bị tranh tài môn cưỡi ngựa ở Olympic

Cập nhật: 10:23 GMT - thứ hai, 12 tháng 9, 2011

Media Player

Vận động viên Trung Quốc môn cưỡi ngựa chuẩn bị để tham gia thi đấu tại Olympic 2012 ở London.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie: Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

In the Olympics some sports involve riding horses.

These are called equestrian sports.

One of the equestrian sports at the Olympics is eventing.

Eventing involves three parts; dressage, cross country and showjumping.

Alex Hua Tian is hoping to compete in the London 2012 Olympics for China.

Well let's hear from Alex.

Listen for the word 'vital' and the phrase 'get on well'.

Clip:

We've all got to work together as a team, it's not just me and the horse. Everyone has a vital role and everyone's relationship is vital. Everyone has to get on well together, everyone has to work together towards the same goal.

Natalie: Watch the clip again.

Clip:

We've all got to work together as a team, it's not just me and the horse. Everyone has a vital role and everyone's relationship is vital. Everyone has to get on well together, everyone has to work together towards the same goal.

Natalie:

vital

sống còn

everyone has a vital role

everyone's relationship is vital

Natalie:

get on well

ăn ý, hòa hợp

everyone has to get on well together

Let's hear from some people in London. Listen to how they use this phrase.

Vox pops

I get on really well with my parents.

I do not get on well with my girlfriend.

I get on with my friends.

Clip

I get on really well with…

I don't get on well with...

I get on with…

Natalie: I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

I'll see you next time.

Động từ kép Get - Phrasal Verb with Get

Trong đoạn video, Alex dùng động từ kép 'get on well' có nghĩa là có quan hệ tốt với người khác, ăn ý, hòa hợp

"Everyone has to get on well together…"

Dưới đây là một vài động từ kép với 'get':

get ahead: thành công, vượt lên trên người khác

get up to: tham gia vào việc gì, làm việc gì

get back to: trả lời ai,

get out of: tìm cách chối bỏ trách nhiệm hay không muốntham gia việc gì

Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các động từ kép thích hợp :

1. I went to the cinema with my friend at the weekend. What did you ________?

2. Mr Smith isn't at his desk at the moment, but I will make sure he ________ you as soon

as possible.

3. In order to ________ in your career, you need to work hard.

4. I really don't want to go to my parents' house for dinner tonight. I am going to try and

________ it.


Các cụm từ với "just"

Trong đoạn video Alex dùng câu sau 'it's not just me'.

Dưới đây là một số cụm từ với 'just'.

just about: gần, suýt, sắp

just as well: điều tốt hay may mắn

just in case: phòng trường hợp, trong trường hợp (nhỡ ra)

just the thing: chính một điều hay vật gì đó đang được cần tới

Now complete the sentences with the correct phrase.

1. It was __________ you weren't there. You would have hated the music.

2. That hammer is __________ I need to build my new garden furniture.

3. He is really sporty. He is really good at __________ all sports!

4. I don't think I will buy anything, but I will bring my money __________ I change my mind.


Đáp án - Answers

Phrasal verbs with 'get'

1. I went to the cinema with my friend at the weekend. What did you get up to?

2. Mr Smith isn't at his desk at the moment, but I will make sure he gets back to you as soon

as possible.

3. In order to get ahead in your career, you need to work hard.

4. I really don't want to go to my parents' house for dinner tonight. I am going to try and get

out of it.

Phrases with 'just'

1. It was just as well you weren't there. You would have hated the music.

2. That hammer is just the thing I need to build my new garden furniture.

3. He is really sporty. He is really good at just about all sports!

4. I don't think I will buy anything, but I will bring my money just in case I change my mind.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.