Tranh tài ba môn phối hợp ở Olympic

Cập nhật: 13:25 GMT - thứ hai, 26 tháng 9, 2011

Media Player

Vận động viên ba môn phối hợp của Anh Quốc, Alistair Brownlee, hy vọng đoạt huy chương vàng tại Olympic 2012 ở London.

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Lời thoại chương trình - Transcript

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

The triathlon involves three sports, swimming, cycling and running.

In the last Olympics in Beijing, Germany won the men's triathlon event.

But next year Alistair Brownlee from Team GB is hoping to win gold in London.

So let's hear from Alistair.

Listen out for what he is doing to prepare for the games?

Clip


I'm just focusingon doing everything I can to get better really, enjoying the sport and you know really finding out what works for me.

Natalie

Watch the clip again

Clip

I'm just focusing ondoing everything I can to get better really, enjoying the sport and you know really finding outwhat works for me.

On screen

Alistair sẽ làm ba việc để chuẩn bị cho Thế vận hội

Natalie

focusing on doing everything he can to get better

enjoying the sport

and finding out what works for him

Let's look at some of these phrases in more detail.

focusing on

On screen

focusing on

tập trung vào

Natalie

I'm focusing on doing everything I can to get better.

Alistair uses the phrase "works for me".

On screen

works for me

có hiệu quả với tôi

Natalie

… I am really finding out what works for me

Let's hear from some people in London. Let's hear what works for them.

Vox pops


In the morning drinking a lot of coffee works for me.

I find that drinking lots of water every day works for me.

Getting up early works for me.

On screen


… drinking a lot of coffee works for me.

… drinking lots of water every day works for me.

Getting up early works for me.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.

Động từ đi kèm giới từ 'on' - Verbs with 'on'

Trong đoạn video Alistair nói anh tập trung vào tất cả những gì anh có thể làm được để thi đấu tốt hơn.

"I'm just focusing on doing everything I can to get better"

Động từ 'focus' và giới từ 'on' thường đi cùng với nhau.

Sau đây là một số động từ thường đi cùng với giới từ 'on'.

agree on đồng ý về

concentrate on tập trung vào

plan on lên kế hoạch về

work on làm việc về (một vấn đề gì)

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các từ thích hợp trong ngoặc.

1. I am ___________ taking two weeks holiday in January. (planning on / concentrate on)

2. I need to ___________ my school work if I am going to pass my exams.

(agree on / concentrate on)

3. I am going to ___________ Saturday so I can have Monday off. (work on / agree on)

4. We have both ___________ who should be invited to the party. (agreed on / planning on)


Các cụm từ với 'work' - Phrases with 'work'

Trong đoạn video Alistair dùng cụm từ 'works for me' có nghĩa là anh tìm những gì có hiệu quả với anh và có thể giúp anh thành công.

"… finding out what works for me"

Sau đây là một số cụm từ thông dụng với từ 'work'.

in the works:(một công việc gì)đang được dự kiến, thực hiện

out of work: bị thất nghiệp

work wonders: có tác dụng, hiệu quả tốt với ai hoặc cái gì đó

have your work cut out: phải làm việc vất vả, phải vất vả mới hoàn thành được

Hãy hoàn thành các câu sau dùng các cụm từ thích hợp:

1. Those kids are very badly behaved! Nichola really has her ____________________

looking after them.

2. Drinking lots of water ____________________ on my skin.

3. I hear that my favourite popstar has a new album ____________________.

4. I am ____________________ at the moment and I really need a well-paid job.

Đáp án - Answers

1) Verbs and prepositions – 'on'1. I am planning on taking two weeks' holiday in January.

2. I need to concentrate on my school work if I am going to pass my exams.

3. I am going to work on Saturday so I can have Monday off.

4. We have both agreed on who should be invited to the party.

2) Phrases with 'work'1. Those kids are very badly behaved! Nichola really has her work cut out looking after them.

2. Drinking lots of water works wonders on my skin.

3. I hear that my favourite popstar has a new album in the works.

4. I am out of work at the moment and I really need a well-paid job.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.