An toàn giao thông: Đoán suy nghĩ lái xe

Cập nhật: 16:48 GMT - thứ năm, 10 tháng 11, 2011

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Một kỹ thuật mới của Thụy Sĩ hy vọng có thể đoán trước suy nghĩ của lái xe và giúp cải thiện giao thông.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

in the nick of time (just in time)

vừa đúng lúc, kịp thời

road safety (driving without accidents)

an toàn giao thông

hazards (dangers)

các mối nguy hiểm

viability (workability)

khả năng thực hiện được, tồn tại được

intervene (act on behalf of someone else )

can thiệp


Bài khóa - Transcript

Stopped in the nick of time!

This road safety system uses lasers to detect potential hazards. If the driver doesn’t brake, the car does.

Now a new Swiss project is looking to take things further by reading drivers’ minds.

Researchers are testing its viability by monitoring brainwaves to see if they can predict the driver’s next move.

The hope is technology could intervene to prevent accidents.

Bản dịch - Translation

Dừng vừa đúng lúc.

Hệ thống an toàn giao thông này sử dụng tia laser để phát hiện những mối nguy hiểm tiềm tàng. Nếu người tài xế không phanh lại thì xe sẽ phanh.

Nay một dự án mới của Thụy Sĩ đang xem xét tiến xa thêm bằng cách đọc suy nghĩ của các tài xế.

Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm khả năng có thể thực hiện được việc này bằng cách giám sát sóng não để xem nếu họ có thể đoán được hành động kế tiếp của tài xế.

Hy vọng là kỹ thuật này sẽ can thiệp để ngăn chặn các tai nạn.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

in the nick of time / road safety / hazzards / viability / intervene


1. An iceberg of the size expected will need to be monitored carefully, and not just because it could eventually become a __________ to shipping. The biggest icebergs can have a major impact on their surroundings.

2. During the debate Mr Cameron said a no-fly zone had "effectively been put in place over Libya". He added: "It is also clear that coalition forces have helped to avert what could have been a bloody massacre in Benghazi. In my view they did so just _______________."

3. Twenty soldiers also died in fighting in the central city of Homs. Syria's president, Bashar al-Assad, has warned western powers not to _________ - saying that could cause what he called an "earthquake" that would burn the whole of the Middle East.

4. Plans have been announced to improve ___________ in a Staffordshire town. The scheme includes installing a pedestrian crossing and improving a footpath close to where a person was knocked down and killed, in 2009.

5. Even the __________________ of the euro has always been in question, with its creation having been seen by many to have been driven by political rather than economic reasoning. The crisis has just brought all of these issues firmly into focus, but quite what will happen in the long run is of course speculation.


Giải đáp - Answers

1. An iceberg of the size expected will need to be monitored carefully, and not just because it could eventually become a hazard to shipping. The biggest icebergs can have a major impact on their surroundings.

Bấm Huge iceberg forms in Antarctica

2. During the debate Mr Cameron said a no-fly zone had "effectively been put in place over Libya". He added: "It is also clear that coalition forces have helped to avert what could have been a bloody massacre in Benghazi. In my view they did so just in the nick of time."

Bấm MPs back United Nations action against Col Gaddafi

3. Twenty soldiers also died in fighting in the central city of Homs. Syria's president, Bashar al-Assad, has warned western powers not to intervene - saying that could cause what he called an "earthquake" that would burn the whole of the Middle East.

Bấm Syria's Assad warns of 'earthquake' if West intervenes

4. Plans have been announced to improve road safety in a Staffordshire town. The scheme includes installing a pedestrian crossing and improving a footpath close to where a person was knocked down and killed, in 2009.

Bấm Tamworth roadworks scheduled to improve safety

5. Even the viability of the euro has always been in question, with its creation having been seen by many to have been driven by political rather than economic reasoning. The crisis has just brought all of these issues firmly into focus, but quite what will happen in the long run is of course speculation.

Bấm Is the world facing fundamental changes?


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.