Sự khác nhau giữa Solve và Resolve

Cập nhật: 15:54 GMT - thứ năm, 1 tháng 12, 2011
Cãi cọ

Câu hỏi của bạn Lilia từ Rio de Janeiro: Vì tôi muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, tôi đang học cách viết báo cáo bằng tiếng Anh. Tôi cần biết sự khác nhau giữa hai động từ 'solve' và 'resolve'.

Sian Harris trả lời:
Cảm ơn bạn Lilia đã liên lạc và đặt câu hỏi.

Câu trả lời đơn giản nhất tôi có thể đưa ra là trong nhiều ngữ cảnh hai từ này gần như đồng nghĩa. Nói một cách khác chúng có nghĩa tương tự như nhau vì thế đôi khi có thể dùng thay đổi, khi muốn nói là tìmmột giải pháp hay câu trả lời cho một vấn đề nào đó - giải quyết.

Ví dụ chúng ta có thể nói

+ "We have solved the problems in management" hoặc

+ "We have resolved the problems in management".

To resolve a problem, argument or difficulty - để giải quyết một vấn đề, một cuộc tranh luận, hay một khó khăn - có nghĩa là "deal with it successfully" như trong ví dụ sau:

+ "The cabinet met to resolve the dispute."

Tuy nhiên chú ý là 'resolve' có thể được dùng với một động từ nguyên thể và khi đó nghĩa của nó hơi khác đi. Chúng ta có ví dụ:

+ "They resolved to take action." - Họ quyết tâm hành động

Ở đây "resolve to do something" có nghĩa là bạn quyết tâm làmmột việc gì đó.

'Resolve' đôi khi cũng được dùng như một danh từ với nghĩa quyết tâm làm một việc gì đó.

+ "We must be firm in our resolve to oppose them."

Hy vọng là các bạn đã hiểu thêm đôi chút về sự khác biệt của hai từ này

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.