Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Trường đào tạo khúc côn cầu Pakistan

Lời thoại chương trình - Transcript

Natalie

Hi I'm Natalie and welcome to Talking Sport.

Today we are hearing about hockey in Pakistan and learning the word represent.

Hockey is Pakistan's most important Olympic sport.

Over the years Pakistan has won three Olympic gold medals in hockey.

In Pakistan there is a school called MC High, which is well known for producing top hockey players.

Let's hear from BBC reporter Aleem Maqbool, who has been there to find out more about the school's sporting history.

Listen for the word represent and listen for how many international players the school has produced over the last 40 years.

Clip

These pupils all share a dream - to one day represent Pakistan at the Olympics. They're in the right place to achieve it. Their school has an amazing history when it comes to hockey – Pakistan's most important Olympic sport. So many of Pakistan's greatest hockey stars have come from these very classrooms. This one school alone over the last 40 years has produced over 50 international players who have won world cups, champions trophies and over a dozen have been Olympians as well.

Natalie

Listen again for the word represent and listen for how many international players the school has produced over the last 40 years.

Clip

These pupils all share a dream - to one day represent Pakistan at the Olympics. They're in the right place to achieve it. Their school has an amazing history when it comes to hockey – Pakistan's most important Olympic sport. So many of Pakistan's greatest hockey stars have come from these very classrooms. This one school alone over the last 40 years has produced over 50 international players who have won world cups, champions trophies and over a dozen have been Olympians as well.

Natalie

Aleem said the pupils want to represent Pakistan at the Olympics.

On screen

represent

đại diện

Natalie

"These pupils all share a dream to one day represent Pakistan at the Olympics."

Did you hear how many international players the school has produced over the last 40 years?

Yes it was over 50 international players!

Very impressive!

Well we have learnt the word represent. Now let's hear from some people in London. Listen to how they use the word 'represent'.

Ý kiến người qua đường

I want to represent my university in netball.

When I was younger I wanted to represent my country in football.

I want to represent my university in rugby.

On screen

I want to represent my university in netball.

When I was younger I wanted to represent my country in football.

I want to represent my university in rugby.

Natalie

I'm Natalie and that’s all from Talking Sport.

See you next time.

Cách dùng 'Represent'

Trong đoạn video chúng ta nghe có từ 'represent' mà trong ngữ cảnh này có nghĩa là đại diện, mà ở đây có nghĩa "chính thức là thành viên của đoàn thể thao đại diện cho một đất nước":

"These pupils all share a dream - to one day represent Pakistan at the Olympics".

'Represent' còn có nghĩa là hành động thay ai đó hoặc vì một điều gì đó.

Ví dụ: My sister represented our school in the music competition.

'Represent' cũng có nghĩa là biểu tượng thể hiện cho một điều gì đó.

Ví dụ: This statue represents the hard work of all the people who raised money for charity.

'Represent' có thể được dùng để diễn tả ý là kết quả của một việc gì như trong câu sau:

Bí dụ: This television series represents 1 year of hard work.

Các từ chỉ số lượng

Trong đoạn video chúng ta nghe có từ 'dozen':

"… and over a dozen have been Olympians as well."

'Dozen' trong tiếng Anh có nghĩa là 12, và cũng có thể hiểu tương đương với từ 'một chục' trong tiếng Việt, trong trường hợp "dozens" - hàng chục người.

Hãy hoàn thành bài tập sau, bằng cách đoán con số chính xác của các cụm từ tiếng Anh dưới đây. Chọn một trong các số trong ngoặc đơn (20, 2, 13, 2, 6).

half a dozen: _________

a baker's dozen: _________

a couple: _________

a pair: _________

a score: _________

(Câu trả lời ở phần Đáp án).

Đáp án - Answers

Các từ chỉ số lượng:

half a dozen: 6

a baker's dozen: 13

a couple: 2

a pair: 2

a score: 20