Xe hơi có cánh giúp giảm tắc đường

Cập nhật: 15:46 GMT - thứ tư, 11 tháng 4, 2012

Media Player

Một mẫu xe hơi có cánh, vừa chạy trên bộ vừa bay trên không của Hà Lan được thử nghiệm và tìm kiếm đầu tư để giúp giảm tắc đường.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

tarmac (black material used to coat roads)đường nhựa

catches on (becomes popular and fashionable)được ưa chuộng

unfold (spreads till it reaches its full size)

mở, mở raconducted (performed)

thực hiện, tiến hành

investors (people who give money to a project expecting a profit)

các nhà đầu tư

Bài khóa - Transcript

Is it a car? Is it a plane? No, it's a gyrocopter!

This Dutch vehicle can be driven on land or flown in the air. All it needs is a strip of tarmac.

If the idea catches on, it could put an end to traffic jams. Motorists would just unfold the wings and off they go.

Several test flights have been conducted and the company is looking for investors.


Bản dịch - Translation

Đó là chiếc xe hơi? Hay là máy bay? Không đây là một chiếc xe hơi có cánh.

Chiếc xe Hà Lan này có thể chạy trên đường bộ hoặc bay trên không. Tất cả những gì nó cần là một dải đường nhựa.

Nếu ý tưởng này được ưa chuộng, nó có thể chấm dứt tình trạng tắc đường. Những người đi xe chỉ việc mở cánh và thế là họ có thể lên đường.

Một số chuyến bay thử đã được thực hiện và công này này đang tìm kiếm đầu tư.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

tarmac / catches on / unfold / conducted / investors

1. "When a local gentleman pulled out a tatty bit of paper from the pocket of his wax jacket, I was rather surprised he thought it was something special. When I ________ the paper, I realised that the signatures were written in black ink on the back of the gentleman's birth certificate."

2. As Spain and Italy's finances have looked more precarious, _______ have been worried about whether the eurozone's firewall could cope with more bailouts.

3. There is very little to like about motorway journeys. Endless black ________, blurry white lines and fuzzy green trees.

4. Outside America the trend was beginning to _______ too. Many of the GIs stationed in Europe and Japan during the war were working-class boys from the Western states. While off duty they wore their jeans proudly as a symbol of home.

5. The tests were ________ at the request of the European Union to see whether travel disruption could be alleviated.


Giải đáp - Answers

1. "When a local gentleman pulled out a tatty bit of paper from the pocket of his wax jacket, I was rather surprised he thought it was something special. When I unfolded the paper, I realised that the signatures were written in black ink on the back of the gentleman's birth certificate."

Source: Bấm Beatles signatures up for auction2. As Spain and Italy's finances have looked more precarious, investors have been worried about whether the eurozone's firewall could cope with more bailouts.

Source: Bấm Eurozone ministers boost firewall to $1t3. There is very little to like about motorway journeys. Endless black tarmac, blurry white lines and fuzzy green trees.

Source: Bấm The road sign as design classic4. Outside America the trend was beginning to catch on too. Many of the GIs stationed in Europe and Japan during the war were working-class boys from the Western states. While off duty they wore their jeans proudly as a symbol of home.

Source: Bấm How jeans conquered the world5. The tests were conducted at the request of the European Union to see whether travel disruption could be alleviated.

Source: Bấm Volcanic ash spreads more travel misery across Europe

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.