Mỗi ngày một cụm từ: Twist your arm

Cập nhật: 14:18 GMT - thứ hai, 23 tháng 4, 2012
Đội bơi đồng bộ của Nhật đang biểu diễn một bài tập

Đội bơi đồng bộ của Nhật đang biểu diễn một bài tập tại Trung tâm London Aquatics. Ảnh: Adrian Dennis

Cụm từ trong ngày

Nếu bạn twist someone's arm, có nghĩa là bạn thuyết phục ai làm một việc gì đó.

Ví dụ

I know you said you didn't want to go out tonight, but can I twist your arm? I could really do with a night out.

I shouldn't have one of those cakes as I'm on a diet… But go on, you've twisted my arm!

Lưu ý

"To pull somebody's leg" có nghĩa là lừa ai, trêu ai.

I haven't really won the lottery - I was only pulling your leg.

You want to run the marathon with you? Are you pulling my leg?

Thực tế thú vị

Synchronised swimming is a relatively new discipline that has its origins in water acrobatics. It became an Olympic sport for the first time in 1984 in Los Angeles. It is one of only two Olympic sports to be contested only by women.

Bơi đồng bộ là một môn thể thao khá mới có nguồn gốc từ môn thể dục nhịp điệu dưới nước. Nó trở thành môn thể thao được thi đấu tại Thế vận hội. Lần đầu tiên môn thể thao này được thi đấu tại Olympic là vào năm 1984 tại Ló Angeles. Đây là một trong hai môn thể thao tại Olympic mà chỉ có phụ nữ tham gia thi đấu.

Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.