Đại lễ Kim cương ở công viên Lego

Cập nhật: 13:07 GMT - thứ tư, 6 tháng 6, 2012

Media Player

Tiếng Anh qua video: Hình mẫu Nữ hoàng Anh với vương miện kim cương được đặt ở công viên giải trí Lego nhân đại lễ kim cương.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary

Diamond Jubilee (60th anniversary celebration): đại lễ kim cương

miniature (smaller version of something): vật thu nhỏ

the crown jewels (the precious stones and ornaments used to decorate a monarch): ngọc qu‎‎ý trên vương miện

theme park (park of entertainments based on one idea or set of characters) : công viên vui chơi giải trí

studded (decorated with small precious stones): được gắn (với đá quý)
Bài khóa - Transcript

Celebrating the Queen’s Diamond Jubilee… in miniature.

A new Lego model of Elizabeth II, complete with a mini version of the crown jewels, has been added to the Buckingham Palace scene at the toy company’s theme park.

The 1.5 cm tall crown is made from silver, and has been studded with 48 real diamonds.

It’s in the town of Windsor, which is home to one of the Queen’s real castles.


Bản dịch - Translation

Ăn mừng Đại lễ kim cương của Nữ hoàng Anh ... được thu nhỏ.

Một hình mẫu Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bằng Lego, với cả một vương miện nhỏ, vừa được thêm vào khung cảnh được dựng theo mẫu Cung điện Buckingham tại công viên vui chơi giải trí của công ty chuyên sản xuất đồ chơi này.

Vương miện cao 1,5 cm được làm bằng bạc và được gắn 48 viên kim cương thật.

Nó được đặt tại Windsor, chính là nơi có một trong những lâu đài của Nữ hoàng Anh.


Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

Diamond Jubilee / Miniature/ the crown jewels/ theme park / studded

1. By contrast, Spain and Italy have __________ carriers with around a dozen planes, while China has only one ex-Soviet model, preferring to put its defence budget into missile technology.

2. The centre - which opened in 2006 - has a cinema, a hotel and a Venice-styled __________.

3. It is made of quetzal and other feathers mounted on a base of gold __________ with precious stones.

4. The Queen has taken part in a service of thanksgiving at St Paul's Cathedral on the final day of her __________ celebrations.

5. The two largest gems form part of __________ - one is set at the head of the Sovereign's Sceptre and the other into the Imperial State Crown.


Giải đáp - Answers

1. By contrast, Spain and Italy have miniature carriers with around a dozen planes, while China has only one ex-Soviet model, preferring to put its defence budget into missile technology.

Source: Bấm Does anybody still need aircraft carriers?2. The centre - which opened in 2006 - has a cinema, a hotel and a Venice-styled theme park.

Source: Bấm Blaze at Qatar shopping centre kills 193. It is made of quetzal and other feathers mounted on a base of gold studded with precious stones.

Source: Bấm Mexico Aztec headdress could go home from Austria4. The Queen has taken part in a service of thanksgiving at St Paul's Cathedral on the final day of her Diamond Jubilee celebrations.

Source: Bấm Queen attends St Paul's service5. The two largest gems form part of the Crown Jewels - one is set at the head of the Sovereign's Sceptre and the other into the Imperial State Crown.

Source: Bấm Jewellery from world's largest diamond to go on display


Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.