"Chim kêu vượn hót"

Cập nhật: 19:34 GMT - thứ sáu, 24 tháng 8, 2012

Vượn có điểm gì chung với các ca sỹ opera?

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng một trong các loài linh trưởng phổ biến tại Á châu biết sử dụng kỹ thuật như các ca sỹ soprano chuyên hát giọng cao khi chúng cần gọi bạn trong rừng. Nhóm làm việc tại Viện Nghiên cứu Linh trưởng Kyoto đã có một thực nghiệm ngạc nhiên.

Phóng viên Jason Palmer tường thuật:

Bấm Nghe toàn bài

Humans have vocal folds very similar to those of apes, but we can also precisely control the shape and size of our vocal tract. For powerful high notes, soprano singers match the natural frequencies of the two.

But how to find out if gibbons can do the same? Give them some helium. Helium raises the natural frequency just of the vocal tract but not the vocal folds. In helium-huffing gibbons, calls stayed just as piercing because the animals tuned their vocal tracts to match the higher frequencies. In short, gibbons sing soprano all the time.

It's not just a primate party trick - this separation between the actual source of the sound and the mechanism of shaping it is something that biologists thought was a result of a long evolutionary process, leading to our finely-controlled speech. But it seems nature came up with the biological equipment for these techniques long before humans headed to the opera.

Từ vựng

Bấm Nghe các từ

vocal folds: các nếp mô thanh quản

vocal tract: dây thanh quảnh

soprano singers: ca sỹ hát giọng cao

frequencies: tần số

helium: khí heli (dùng để bơm bóng bay)

piercing: cao và ồn ào

tuned: điều chỉnh

party trick: chọc cười tại buổi tiệc tùngperformance at a party

mechanism: hệ thống, biện pháp

finely-controlled: điều chỉnh, tạo ra một cách cẩn thận

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.