Hải mã lạc vào Scotland

Cập nhật: 17:10 GMT - thứ tư, 6 tháng 3, 2013

Media Player

Hải mã lạc vào Scotland, một điều hiếm có với loài động vật thường chỉ sống tại Nam Bắc cực.

Xemmp4

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Từ vựng - Vocabulary


dozes (sleeps lightly and for a short time, especially during the day): ngủ gà ngủ gật, lơ mơ ngủ (ban ngày)

once in a lifetime event (something that is very special because it will only happen one time in a person's life): điều cả đời chỉ xảy ra một lần

in good health (healthy): mạnh khỏe

the centre of attention (the person or thing that people are most interested in and watch or listen to most): tâm điểm chú ý

blubber (the thick layer of body fat which keeps sea mammals warm): mỡ, lớp mỡ (ở động vật biển có vú)


Bài khóa - Transcript

Thousands of miles from home, a walrus dozes on a beach in Scotland's Orkney Islands.

It's been called a "once in a lifetime event" for a walrus to be spotted so far south of the Arctic Circle.

Nonetheless, the young male appeared to be in good health, and happy to be the centre of attention.

In the past, the animals were hunted for their blubber, ivory and meat, but now numbers are recovering.


Bản dịch - Translation

Cách nơi cư ngụ của mình hàng ngàn dặm, một chú hải mã ngủ gà ngủ gật tại Quần đảo Orkney của Scotland.

Nó được gọi là "sự kiện cả đời chỉ xảy ra một lần" khi hải mã xuất hiện ở tận phía nam cách Vòng Bắc cực xa như vậy.

Thế nhưng dường như chú hải mã trẻ trung này khá khỏe mạnh và vui thích được là tâm điểm chú ý.

Trước đây loài động vật này bị săn bắn để lấy mỡ, ngà và thịt nhưng nay con số hải mã đang phục hồi.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

dozes / once in a lifetime event / in good health / the centre of attention / blubber

1. Pups weigh 14kg at birth but quickly gain the __________ they need because their mother's milk contains 60% fat.

2. The children went to sleep, and as the wine had made us sleepy too, we all three went to our rooms to lie down and __________ until about four o'clock.

3. Councillor Stephen Parnaby OBE, leader of East Riding of Yorkshire Council, said: "To host part of the Paralympic Torch Relay is fantastic news for our area and we hope that all our residents will join us in celebrating this __________."

4. The Queen has left hospital in central London after being assessed for gastroenteritis symptoms.

Buckingham Palace said the Queen, 86, was admitted as a precaution and was otherwise __________.

5. He added: "Everyone just loves him. Basically he was __________ every night."


Giải đáp - Answers

1. Pups weigh 14kg at birth but quickly gain the blubber they need because their mother's milk contains 60% fat.

Source: Bấm Grey seal spotted in Bewdley and Stourport-on-Severn

2. The children went to sleep, and as the wine had made us sleepy too, we all three went to our rooms to lie down and doze until about four o'clock.

Source: Bấm Sylvia Plath: Jillian Becker on the poet's last days


3. Councillor Stephen Parnaby OBE, leader of East Riding of Yorkshire Council, said: "To host part of the Paralympic Torch Relay is fantastic news for our area and we hope that all our residents will join us in celebrating this once in a lifetime event."

Source: Bấm London 2012: Paralympic torch relay to visit Yorkshire

4. The Queen has left hospital in central London after being assessed for gastroenteritis symptoms.
Buckingham Palace said the Queen, 86, was admitted as a precaution and was otherwise in "good health".

Source: Bấm Queen leaves hospital after stomach bug

5. He added: "Everyone just loves him. Basically he was the centre of attention every night."

Source: Bấm Edinburgh Military Tattoo: Shetland pony mascot retires
Videos and Photos

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.