Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Người máy Kirobo chuẩn bị lên vũ trụ

Từ vựng - Vocabulary

blasted (movement which started with an explosion): phóng đi, bắn đi

android (robot that looks like a human): người máy, robot hình người, robot android

orbit (route of an object around a planet or star): quỹ đạo

mimic (imitate): bắt chước

compassion (awareness of the suffering of others): tình thương, lòng trắc ẩn

Bài khóa - Transcript

This is Japan’s latest astronaut.

Kirobo the robot was exposed to zero gravity before being blasted into space. Its destination: the International Space Station.

The tiny android has been sent into orbit as a companion for Japan’s human space traveller.

Its creator says Kirobo’s most important skill is that it can mimic human emotions. He wants its sense of compassion to help lonely astronauts during their stay in space.

Bản dịch - Translation

Đây là du hành gia vũ trụ mới nhất của Nhật.

Người máy Kirobo đang được thử nghiệm trong môi trường không trọng lượng trước khi được phóng lên vũ trụ. Điểm đến của nó: Trạm không gian quốc tế.

Người máy tí hon này được đưa vào quỹ đạo như một người bạn đồng hành cho nhà du hành vũ trụ Nhật.

Người sáng chế ra robot này nói kỹ năng quan trọng nhất của Kirobo là nó có thể bắt chước những cảm xúc của con người. Ông muốn khả năng cảm nhận về tình thương của nó sẽ giúp các phi hành gia cô đơn trong thời gian họ ở trên vũ trụ.

Bài tập - Exercise

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau:

blasted / android / orbit / mimic / compassion

1. The European Space Agency (Esa) is celebrating the 10th anniversary of its Mars Express mission. Launched on 2 June 2003, the probe went into __________ around the Red Planet in the December of that year.

2. "All I can say is it makes you proud to be a human being when people show that kind of __________."

3. A Chinese rocket carrying a probe destined for the Moon has __________ into space. A Long March 3C rocket with the Chang'e-2 probe took off from Xichang launch centre at about 1100 GMT.

4. The story of __________ on the silver screen cannot pass without mention of three contemporary classics: The replicants rebelling against their pre-programmed demise in Blade Runner (1982); Arnold Schwarzenegger's gun-toting turn as 2029-vintage cyborg in The Terminator (1984); and Peter Weller as officer Alex J Murphy's alter ego in the dystopic Detroit of RoboCop (1987).

5. A diabetes pill has anti-ageing effects and extends the life of male mice, research suggests. Scientists believe the drug, metformin, may __________ the effects of extreme calorie restriction.

Giải đáp - Answers

1. The European Space Agency (Esa) is celebrating the 10th anniversary of its Mars Express mission. Launched on 2 June 2003, the probe went into orbitaround the Red Planet in the December of that year.

Source: Europe's Mars Express spacecraft celebrates 10 years

2. "All I can say is it makes you proud to be a human being when people show that kind of compassion."

Source: Lindsay Sandiford appeal receives £1,800 from man aged 87

3. A Chinese rocket carrying a probe destined for the Moon has blasted into space. A Long March 3C rocket with the Chang'e-2 probe took off from Xichang launch centre at about 1100 GMT.

Source: China launches Moon mission

4. The story of androids on the silver screen cannot pass without mention of three contemporary classics: The replicants rebelling against their pre-programmed demise in Blade Runner (1982); Arnold Schwarzenegger's gun-toting turn as 2029-vintage cyborg in The Terminator (1984); and Peter Weller as officer Alex J Murphy's alter ego in the dystopic Detroit of RoboCop (1987).

Source: The evolution of movie robots

5. A diabetes pill has anti-ageing effects and extends the life of male mice, research suggests. Scientists believe the drug, metformin, may mimic the effects of extreme calorie restriction.

Source: Pill linked to long life in mice