Tiền tệ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo

Từ vựng

world leaders: các nhà lãnh đạo thế giới

charity: tổ chức từ thiện

urgent action: hành động khẩn cấp

narrow the gap: thu hẹp khoảng cách

global elite: nhóm nhỏ những người tinh hoa nhất, giàu có nhất

Bài khóa

The rich are getting richer and the poor are getting poorer.

That’s what world leaders who are gathering for the start of the World Economic Forum are being told this week.

The charity Oxfam says that by 2015, 50 percent of the world’s wealth will be owned by the richest one percent of the population.

They say urgent action is needed to narrow the gap between the global elite and the other 99 percent.

Bài dịch

Người giàu thì ngày càng giàu lên và người nghèo thì ngày càng nghèo đi.

Đó là những gì các nhà lãnh đạo thế giới hiện đang tụ họp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần này sẽ được nghe.

Tổ chức từ thiện Oxfam nói tới năm 2015, 50% tài sản của cả thế giới sẽ thuộc sở hữu của những người giàu nhất vốn chiếm 1% toàn bộ dân số thế giới.

Họ nói cần có hành động khẩn cấp để rút ngắn khoảng cách giữa những người giàu có nhất toàn cầu và số người còn lại chiếm 99% dân số thế giới.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

global elite / world leaders / narrow the gap / charity / urgent action

1. Growing scientific evidence of accelerating greenhouse gas emissions, melting icecaps and the shrinking capacity of "sinks" to absorb emissions means we need bold, __________ by government to drive down emissions to zero.

2. “We also recognise the importance of helping the lagging regions __________ in growth rates.”

3. While __________ were formulating an international response to modern climate change, archaeologists were discussing a serious shift in climate that happened 2,500 years ago.

4. Stephen Sackur asks "is it time we challenged the power of the __________?"

5. Filmmakers and __________ workers are joining forces to raise awareness of the dangers of childbirth in Bangladesh.

Giải đáp

1. Growing scientific evidence of accelerating greenhouse gas emissions, melting icecaps and the shrinking capacity of "sinks" to absorb emissions means we need bold, urgent action by government to drive down emissions to zero.

Source: Green movement forgets its politics

2. “We also recognise the importance of helping the lagging regions narrow the gap in growth rates.”

Source: Labour 'fails on North-South gap'

3. While world leaders were formulating an international response to modern climate change, archaeologists were discussing a serious shift in climate that happened 2,500 years ago.

Source: The year 2014 in archaeology

4. Stephen Sackur asks "is it time we challenged the power of the global elite?"

Source: The Power of the Global Elite

5. Filmmakers and charity workers are joining forces to raise awareness of the dangers of childbirth in Bangladesh.

Source: Bangladesh drama breaks childbirth taboo