Mang súng để bảo vệ trường học tại Pakistan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Mang súng ở trường để bảo vệ học sinh

Từ vựng

armed: có vũ trang, mang súng hoặc vũ khí

in order to: nhằm, để, với mục đích làm một việc gì đó

sniper: người bắn tỉa

unusual step: một quyết định hay một việc làm bất thường, không ngờ tới

pupils: học sinh

Bài khóa

No, they’re not soldiers. These armed men are actually teachers.

At this school in Pakistan, teachers have been told to carry guns in order to protect children.

One is even acting as a sniper on the school roof.

Many schools have taken this unusual step following a Taliban attack that killed over 130 pupils.

This teacher says he would rather be carrying a pen.

Bài dịch

Không, họ không phải là binh lính. Những người có vũ trang này thực ra là giáo viên.

Tại trường học này ở Pakistan, giáo viên được dặn phải mang súng để bảo vệ trẻ em.

Một người thậm chí còn làm việc của tay bắn tỉa từ trên nóc trường.

Nhiều trường học đã thực hiện việc làm bất thường này sau khi xảy ra một vụ tấn công của phe Taliban khiến hơn 130 học sinh bị giết hại.

Người giáo viên này nói giá như ông được cầm bút thì hơn.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

armed / in order to /sniper / unusual step / pupil

1. Human rights groups say that dozens of people have been killed during the protests. The government puts the figure at 12 - a policeman shot by a __________ and 11 looters killed by security guards.

2. The people behind one of the biggest video games of the year are taking the __________ of banning some of its fans from playing the online, multi-player version.

3. A 90-year-old Kenyan woman who goes to class with six of her great-great-grandchildren is believed to be the oldest primary school __________ in the world.

4. Labour Leader Ed Miliband said he would "put working people first" in order to build a prosperous UK if his party comes to power in the general election.

5. In September a man __________ with a knife scaled the White House perimeter fence and gained access to the building.

Giải đáp

1. Human rights groups say that dozens of people have been killed during the protests. The government puts the figure at 12 - a policeman shot by a sniper and 11 looters killed by security guards. Source: DR Congo senate amends census law to allow 2016 election

2. The people behind one of the biggest video games of the year are taking the unusual step of banning some of its fans from playing the online, multi-player version. Source: Cheating gamers face online ban

3. A 90-year-old Kenyan woman who goes to class with six of her great-great-grandchildren is believed to be the oldest primary school pupil in the world. Source: Kenyan grandmother at school with her great-great-grandchildren

4. Labour Leader Ed Miliband said he would "put working people first" in order to build a prosperous UK if his party comes to power in the general election. Source: Ed Miliband: ‘Put working people first’

5. In September a man armed with a knife scaled the White House perimeter fence and gained access to the building. Source: Flying ‘quad copter’ triggers White House alert