Ngà voi bất hợp pháp bị thu giữ tại Thái Lan
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thu giữ bốn tấn ngà voi tại Thái Lan

Từ vựng

haul (an amount of stolen or illegal items): một mẻ lưới (thường được dùng để nói tới đồ bất hợp pháp, đồ ăn cắp)

market value (potential price of an item if it is sold): giá bán trên thị trường, giá chợ

seizure (here: act of capturing something using force): thu giữ, tịch thu

tusks (long and pointy teeth coming out of an elephant’s mouth): ngà voi

transported (taken from one place to another): được vận chuyển, chuyên chở

Bài khóa

It's an impressive haul.

Four tonnes of ivory, with a market value of $6m. Customs officials in Thailand say it's the biggest seizure in the country's history.

The elephant tusks were tracked from the Democratic Republic of Congo for two months.

Officials say they were being transported to Laos, from where they believed the ivory would be sold to customers across Asia.

Bài dịch

Thật là một mẻ lưới đầy ấn tượng.

Bốn tấn ngà voi, với giá thị trường là 6 triệu đô la Mỹ. Các viên chức hải quan tại Thái Lan cho biết đây là lần thu giữ lớn nhất trong lịch sử nước này.

Số ngà voi này đã được theo dõi từ nước Cộng hòa Congo trong suốt hai tháng.

Các viên chức cho biết số ngà voi này đang được chuyển sang Lào, và họ tin rằng từ đó sẽ được bán cho các khách hàng trên khắp châu Á.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

haul / market value / seizure / tusks / transported

1. A shark has been __________ more than 120 miles across England in a bid to encourage him to breed.

Albi, a two metre-long (6ft) nurse shark, was taken from the National Sea Life Centre Blackpool to the attraction's sister site in Birmingham.

2. The five-year covert investigation called Operation Yonside has been one of North Wales Police's biggest probes. It led to the __________ of almost £200,000 worth of cocaine and cannabis.

3. Many Asian elephants, smaller in stature than their African cousins, fail to grow __________ at all.

4. The rent they currently pay is between £150 and £200 per week, which Mr Gooding said was "about 40-45% below the _________, so even if some people had to pay more they would still be paying rent below the market rate".

5. The estimated value of the stolen jewels is unknown.

Reports have valued the __________at anything from £30m to £200m - but this is speculation, no more, at this stage.

Giải đáp

1. A shark has been transported more than 120 miles across England in a bid to encourage him to breed.

Albi, a two metre-long (6ft) nurse shark, was taken from the National Sea Life Centre Blackpool to the attraction's sister site in Birmingham".

Source: Shark transported to Birmingham Sea Life Centre to breed

2. The five-year covert investigation called Operation Yonside has been one of North Wales Police's biggest probes. It led to the seizure of almost £200,000 worth of cocaine and cannabis.

Source: Caernarfon drugs gang boss Gavin Thorman jailed for 12 years

3. Many Asian elephants, smaller in stature than their African cousins, fail to grow tusks at all.

Source: ‘Longest tusked’ elephant in Asia dies in Sri Lanka

4. The rent they currently pay is between £150 and £200 per week, which Mr Gooding said was "about 40-45% below the market value, so even if some people had to pay more they would still be paying rent below the market rate".

Source: Wealthier Hoxton tenants ‘could pay more rent’

5. The estimated value of the stolen jewels is unknown.

Reports have valued the haul at anything from £30m to £200m - but this is speculation, no more, at this stage.

Source: Hatton Garden raid: The mystery deepens