Hươu cao cổ
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Tìm hiểu sự tiến hóa của hươu cao cổ

Từ vựng

sticking their necks out (idiom - taking a risk): dám liều làm một việc gì đó

spindly (long and thin): mảnh khảnh, dong dỏng, thon thon

hindrance (something that can make it difficult for you to do something else): sự cản trở, vật cản

evolutionary (gradual process of change and development): tiến hóa, quá trình tiến hóa

modestly proportioned (smaller sized): có kích thước vừa phải, kích thước nhỏ hơn, khiêm tốn hơn

Bài khóa

Sticking their necks out for scientific research.

These giraffes at a zoo near London are helping researchers find out just how their spindly legs work.

Experts are using special technology to measure the animals' leg movements. They want to see if being tall is a help or a hindrance to moving around.

The scientists also hope to solve the evolutionary mystery of how these animals developed from their more modestly proportioned ancestors.

Bài dịch

Dám liều vì nghiên cứu khoa học.

Những con hươu cao cổ tại một vườn thú gần London đang giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu cách những đôi chân mảnh khảnh của chúng làm việc như thế nào.

Các chuyên gia dùng kỹ thuật đặc biệt để đo những vận động của loài động vật này. Họ muốn biết liệu cao là một trợ giúp hay một cản trở cho việc đi lại.

Các khoa học gia cũng hy vọng sẽ giải được bí ẩn về tiến hóa, những con vật này đã phát triển từ tổ tiên vốn có kích thước nhỏ hơn của chúng như thế nào.

Bài tập

Hãy dùng các từ và cụm từ dưới đây ở dạng thích hợp để hoàn thành những câu sau. Xin lưu ý là bạn có thể phải thay đổi dạng thức của từ để hoàn thành đúng câu trả lời.

sticking their necks out/ spindly/ hindrance/ evolutionary/ modestly proportioned

1. Scientists have used CT scans to make 3D models of fossil harvestmen, revealing just how little these __________ invertebrates have changed in 300 million years.

2. Suddenly, campaign ads, which had previously been __________ fly-poster style efforts became 48 sheet billboards displayed in prominent High Street locations, where they could compete for eyeballs with major consumer brands.

3. A machine that runs an artificial finger across different types of surface is being used to investigate the __________ origins of the pattern of ridges on the ends of our digits.

4. Doran revealed it was the first time the Shakespeare comedies Love's Labour's Lost and Much Ado About Nothing had been paired. "It's always struck me that these plays belong together and so strong is my sense that I am __________ to say that Much Ado About Nothing may also have been known as Love's Labour's Won in Shakespeare's lifetime," said Doran.

5. Divya Arora, a scriptwriter with cerebral palsy, thinks that disability is no __________ to achieving her dream of making it big in Bollywood.

Giải đáp

1. Scientists have used CT scans to make 3D models of fossil harvestmen, revealing just how little these spindly invertebrates have changed in 300 million years.

Source: Study draws 'virtual harvestmen'

2. Suddenly, campaign ads, which had previously been modestly-proportioned fly-poster style efforts became 48 sheet billboards displayed in prominent High Street locations, where they could compete for eyeballs with major consumer brands.

Source: Election 2015: The death of the campaign poster 3. A machine that runs an artificial finger across different types of surface is being used to investigate the evolutionary origins of the pattern of ridges on the ends of our digits.

Source: Artificial finger grips evolution 4. Doran revealed it was the first time the Shakespeare comedies Love's Labour's Lost and Much Ado About Nothing had been paired. "It's always struck me that these plays belong together and so strong is my sense that I am sticking my neck out to say that Much Ado About Nothing may also have been known as Love's Labour's Won in Shakespeare's lifetime," said Doran.

Source: RSC double bill to commemorate WW1

5. Divya Arora, a scriptwriter with cerebral palsy, thinks that disability is no hindrance to achieving her dream of making it big in Bollywood.

Source: India: cerebral palsy 'no hindrance to Bollywood dreams'