Phe dân tộc thắng cử ở Catalonia

Bầu cử ở Catalonia, Tây Ban Nha Bản quyền hình ảnh AP

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Catalonia has become an independent state separate from the rest of Spain.

b) People who want Catalonia to be independent say they now have the authority to try to separate from Spain.

c) The Spanish government has agreed to have a national vote to decide if Catalonia should become an independent state.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

separatist parties (political groups which want independence from the current state): các đảng phái ly khai

mandate (the authority gained from winning an election): sứ mệnh, sự ủy quyền, ủy thác (giành được sau khi thắng trong một cuộc bầu cử)

referendum (a vote by all the people in a certain region or country on a single issue): cuộc trưng cầu dân ý (về một vấn đề gì đó)

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

Catalan separatist parties say their victory in regional elections gives them a mandate to seek independence from Spain, even though they won less than 50 percent of the overall vote.

The leader of the main separatist alliance, Artur Mas, says he would now push for the creation of an independent state.

But Madrid has ruled out a referendum on independence.

Answer

b) People who want Catalonia to be independent say they now have the authority to try to separate from Spain.

Tin liên quan