Tìm thấy sự sống sau thời kỳ khủng long

Khủng long

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) A species of mammal has been found which helps explain how dinosaurs died out.

b) A species of animal has been found which explains evolution.

c) A species of mammal has been found which helps explain how mammals changed fast after dinosaurs died out.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

sheds light on - helps explain (something that was difficult to understand before): giải thích (một điều gì vốn trước đó là điều khó hiểu)

mammals - animals which give birth to live babies, not eggs, which feed on milk from their mothers' bodies: động vật có vú

extinction - an event during which all animals of one species die: tuyệt chủng

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

Scientists say they've found a new species that sheds light on the rapid evolution of mammals after the extinction of the dinosaurs.

The creature, named Kimbetopsalis after an area of New Mexico, lived about 65 million years ago, and looked similar to a beaver.

Answer/Giải đáp

c) A species of mammal has been found which helps explain how mammals changed fast after dinosaurs died out.

Tin liên quan