Ai sẽ điều hành bóng đá thế giới?

Các ứng viên vào chức Chủ tích Fifa

Step 1: Listen/Nghe

Sau đây là một đoạn trích từ bản tin của BBC vào tháng Bảy/2015. Trước khi nghe, hãy đọc ba tóm tắt sau:

a) Fifa has held an election to choose its new leader

b) The Fifa president Sepp Blatter has announced his resignation

c) Fifa will decide a date for the election of their new leader

Now listen and decide which one is correct. Listen again if you need to.

Hãy bấm vào đây để nghe đoạn trích và chọn xem câu tóm tắt nào là đúng nhé. Các bạn hãy nghe lại nếu thấy cần thiết.

Step 2: Learn the key words and listen again/ Học từ và nghe lại

Hãy nghe lại một lần nữa. Đây là bốn định nghĩa các từ có thể giúp bạn khi nghe:

governing body (the group of people who control an organisation): cơ quan điều hành

leadership election (a vote to decide who will be the head of an organisation): cuộc bỏ phiếu/bầu cử chọn lãnh đạo

step down (leave an important position in an organisation): từ chức, thôi nắm giữ chức vụ nào đó

Step 3: Transcript and answer/ Bài khóa và câu trả lời

The head of world football's governing body Fifa has held talks with senior officials ahead of a planned meeting on Monday, at which a date is expected to be set for a leadership election.

Sepp Blatter announced last month that he would step down weeks after the dramatic arrests in Zurich in early May of senior members of the organisation.

Answer/Giải đáp

c) Fifa will decide a date for the election of their new leader.

Tin liên quan